.

[มาแล้ว]สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ “Reverse Mortgage” ธนาคารออมสิน ให้รับเงินเป็นงวด-ไม่ต้องผ่อนคืน


ธนาคารออมสิน ธนาคารแรกในไทย!! เปิดตัว “สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ” หรือ Reverse Mortgage สินเชื่อรูปแบบใหม่สำหรับผู้สูงอายุ วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท พร้อมโปรโมชั่นดอกเบี้ย 0% นาน 2 ปี และยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

สินเชื่อ Reverse Mortgage

สินเชื่อ Reverse Mortgage คืออะไร?
Reverse Mortgage แปลว่า การจำนองแบบย้อนกลับ โดยการนำบ้านไปจำนองไว้กับธนาคาร แล้วแทนที่เราจะต้องเป็นผู้จ่ายเงินให้กับธนาคารทุกเดือน แต่ทางตรงกันข้ามธนาคารจะเป็นผู้จ่ายเงินให้เราทุกเดือน เสมือนว่าธนาคารเป็นผู้ซื้อบ้านของเรา และเราจะได้เงินสดมาใช้จ่ายแต่ละงวดตามที่ทำสัญญากับธนาคาร จนเมื่อครบกำหนดชำระสุดท้าย บ้านก็จะตกเป็นของธนาคาร ซึ่งต่างกับจำนองทั่วไปซึ่งสุดท้ายบ้านจะเป็นของเรา

Reverse Mortgage ธนาคารออมสิน

สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ “Reverse Mortgage” เหมาะกับใคร?
✓ บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
✓ อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 ปี
✓ มีกรรมสิทธิ์[เป็นเจ้าของ] ในที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระหนี้
✓ ไม่มีรายได้ ไม่มีเงินบำเหน็จบำนาญ ไม่มีลูกหลานให้เงินเลี้ยงดู หรือรายได้ไม่พอใช้จ่าย

เงื่อนไขที่สำคัญ สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ “Reverse Mortgage”
✓ กู้ร่วมได้เฉพาะกับคู่สมรสตามกฎหมาย ที่มีกรรมสิทธิ์ในหลักประกันร่วมกัน
✓ ผู้กู้จะต้องไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
✓ หลักประกันต้องเป็นที่อยู่อาศัยหลักของผู้กู้
✓ ผู้กู้ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตลอดช่วงระยะเวลาที่ได้รับเงินกู้

สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ “Reverse Mortgage” ให้กู้ไปเพื่ออะไร?
✓ เป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพ
✓ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ “Reverse Mortgage”

วงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ “Reverse Mortgage”
● วงเงินทั้งโครงการของธนาคารออมสิน ครั้งนี้เท่ากับ 10,000 ล้านบาท
● วงเงินให้กู้สูงสุดรายละไม่เกิน 10 ล้านบาท*
*หมายรวมถึง เงินต้น ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และค่าจดจำนอง

คิดวงเงินให้ลูกค้ายังไงหละ ?
✓ กรณีใช้ที่ดินพร้อมอาคาร ให้กู้ได้ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหลักทรัพย์
✓ กรณีห้องชุด (คอนโด) ให้กู้ได้ไม่เกิน 60% ของราคาประเมินหลักทรัพย์
*ราคาประเมินต้องไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านบาทนะครับ

ดอกเบี้ยสูงหรือเปล่า ?
● อัตราดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารออมสิน อยู่ที่ 7.00% ต่อปี)

พิเศษ!! ผู้กู้ที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2561 รับไปเลยโปรโมชั่น ดอกเบี้ย 0% ใน 2 ปีแรก พร้อมกับยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ และเลือกรับ Gift Card Home Pro มูลค่า 1,000 บาท หรือ เครื่องวัดความดันโลหิต 1 เครื่อง หรือ บัตรออมสิน GSB VISA Debit Smart Care วงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท

รับเงินอย่างไร ?
✓ ธนาคารออมสิน จะจ่ายเงินกู้ให้ผู้กู้เป็นรายเดือน โดยนำเข้าบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้ [ได้ยังกะเงินบำนาญเลยเนาะ]
✓ ระยะเวลาจ่ายเงินกู้ให้ผู้กู้ สูงสุดไม่เกิน 25 ปี แต่เมื่อรวมระยะเวลาจ่ายเงินกู้กับอายุของผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 85 ปี

สินเชื่อนี้ให้บริการทั่วประเทศแล้วหรือยัง ?
ยังครับ! ธนาคารออมสิน พึ่งจะเริ่มต้นโครงการนะครับ เบื้องต้นก็เลยปล่อยกู้ได้ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล คือ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม สำหรับในต่างจังหวัดนั้นจะเปิดให้บริการเฉพาะ ในเขตอำเภอเมืองก่อน ครับผม ทั้งนี้เพื่อประเมินผล/ติดตามผล ก่อนจะทยอยขยายให้กู้ได้ทั่วประเทศต่อไปครับ

เมื่อครบกำหนดสัญญาเงินกู้แล้ว จะทำอย่างไร ?
✓ ถ้ายังไม่เสียชีวิต ผู้กู้สามารถชำระหนี้ปิดบัญชี
✓ ถ้ายังไม่เสียชีวิต ผู้กู้สามารถกู้เงินเพิ่มเติมได้อีก ตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯ กำหนด [ถ้าอายุยังไม่ถึง 80 กู้ต่อก็ได้นะ]

เมื่อครบกำหนดสัญญาเงินกู้แล้ว ธนาคารจะมายึดบ้านเลยหรือเปล่า ?
✓ ไม่ครับ หากผู้กู้ยังมีชีวิต และไม่กู้เพิ่มเติมหรือไม่ได้ปิดบัญชี ก็สามารถอาศัยอยู่ในบ้านต่อไปได้จนกว่าผู้กู้จะเสียชีวิตครับ

ถ้าผู้กู้เสียชีวิต ธนาคารจะทำอย่างไร ?
✓ ธนาคารออมสิน จะให้สิทธิ์ทายาทชำระหนี้ปิดบัญชี
✓ ถ้าหากทายาทไม่ปิดบัญชี ธนาคารฯ จะขายหลักประกันเพื่อชำระหนี้ปิดบัญชี
✓ หากชำระหนี้ไม่พอแต่สามารถชำระเงินต้นได้ ให้ถือว่าเป็นการชำระหนี้เสร็จสิ้น โดยไม่ต้องดำเนินการ สืบทรัพย์อื่นของลูกหนี้ต่อไป
*ถ้าหากขายหลักประกันได้ในราคาสูงกว่าภาระหนี้ เงินส่วนที่เหลือหลักจากหักชำระหนี้จะตกเป็นของทายาทผู้กู้

Reverse Mortgage ธนาคารออมสิน

ยกตัวอย่าง : นายอนันต์ อายุ 65 ปี มีบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดิน ในหมูบ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง ราคาประเมิน 4 ล้านบาท กู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ “Reverse Mortgage” ของธนาคารออมสิน ระยะเวลา 15 ปี จะได้วงเงินและเงินกู้รายเดือน ดังนี้

# วงเงินที่ได้ = 2,800,000 บาท (คำนวณจาก 4,000,000 x 70%)
# ได้รับเงินกู้รายเดือน = 15,555 บาท** (คำนวณจาก 2,800,000 / (15 ปี x 12 เดือน))
**เป็นการคำนวณคร่าวๆเบื้องต้น โดยยังไม่ได้หักดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่น ค่าเบี้ยประกันภัย เป็นต้น**

สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ มีเงื่อนไขหลักเกณฑ์ไม่เหมือนกับเงินกู้ทั่วไป ธนาคารจะต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเงินกู้ประเภทนี้ โดยได้กำหนดให้ผู้กู้ คู่สมรส ทายาทของผู้กู้ ต้องได้รับคำแนะนำเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการให้สินเชื่อประเภทนี้อย่างชัดเจนก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อโต้แย้งในภายหลัง พร้อมทั้งลงนามในแบบฟอร์มการได้รับคำปรึกษาสินเชื่อทุกคน ครับ

ผู้สนใจและผู้สูงอายุวัยเกษียณ สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ “Reverse Mortgage” ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน Call Center โทร.1115

ขอบคุณรายละเอียดจาก ธนาคารออมสิน และภาพสวยๆจาก freepik ครับ

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *