.

บลจ.วี เปิดตัวกองทุน WE-TENERGY โอกาสลงทุนในธุรกิจพลังงานยุคใหม่ แนวโน้มเติบโตสูง


บลจ.วี ระบุ ปัญหาอุณหภูมิโลกที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นในทุกปี จากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ ที่เกิดจากการใช้พลังงานปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลักดันการเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานยุคใหม่ และเป็นโอกาสลงทุนในระยะยาว เปิดขาย IPO “กองทุนเปิด วี นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี (WE-TENERGY)” ระหว่างวันที่ 18-24 ก.พ. 2564

กองทุน WE-TENERGY

สร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากการกระตุ้นของภาครัฐในการพัฒนา พลังงานยุคใหม่ทั่วโลกผ่านการลงทุนใน 3 กลุ่มธุรกิจ ภาคการผลิตพลังงานสะอาด (Decarbonising), กลุ่มเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Digitalising) และ การกระจายการใช้พลังงานทางเลือก(Decentralising)”

นายอิศรา พุฒตาลศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด (บลจ.วี)  เปิดเผยว่า สภาวะสิ่งแวดล้อมปัจจุบันกำลังเป็นเรื่องที่นานาประเทศทั่วโลกตระหนักมากขึ้น โดยเฉพาะภาวะโลกร้อน (Climate Change) ที่เกิดจากการปล่อยมลพิษจากหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น พฤติกรรมการบริโภค การใช้ ของประชากรทั่วโลก กิจกรรมทางอุตสาหกรรมต่างๆ การใช้เชื้อเพลิงถ่านหินเพื่อผลิตพลังงาน เป็นต้น ล้วนแต่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศที่รุนแรงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เช่น พายุ , น้ำท่วม ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชากร ภาคธุรกิจเศรฐกิจและอุตสาหกรรมของโลกในวงกว้าง และรุนแรงมากขึ้น

จากสถิติการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเห็นได้ว่า 70% ของการเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดจากการใช้พลังงานเป็นหลัก โดยมีประเทศจีนเป็นอันดับ 1 ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุด คิดเป็น 27.2% รองลงมาคือ สหรัฐอเมริกาและอินเดีย ซึ่งทั้ง 3ประเทศมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมกันเกือบครึ่งหนึ่งของโลก

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการใช้พลังงานและอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เนื่องจาก ได้แก่

  1. อัตราประชากรทั่วโลกที่กำลังเพิ่มขึ้นถึงระดับ 9 พันล้านคน ในปี 2035 ซึ่งสาเหตุที่ตามมาคือ
  2. ความต้องการบริโภควัตถุดิบและพลังงานที่เพิ่มขึ้นมาก ซึ่งหากประเทศจีนและอินเดียเพิ่มอัตราการใช้พลังงานต่อหัวในระดับเดียวกับประเทศเยอรมนี จะส่งผลให้การใช้พลังงานทั่วโลกมีระดับเพิ่มมากกว่า40%  จะทำให้เกิดปัจจัยสุดท้ายคือ
  3. การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในปี 2018 เป็นปีที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เกิดจากการใช้พลังงานในระดับที่สูงที่สุด เพิ่มขึ้นถึง 2% คิดเป็น 70% ของปริมาณการปล่อยก๊าซทั่วโลก

จากการประเมินแนวโน้มผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ซึ่งมีผลกระทบรุนแรงกว่าการระบาด COVID-19 ส่งผลให้ภาครัฐมีความจริงจังในการแก้ไขปัญหาและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญ โดยการออกนโยบายสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีการลงทุนและพัฒนาระบบพลังงานแบบใหม่ที่ลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เพื่อเปลี่ยนผ่านระบบ โครงสร้างพลังงาน (Energy Transition) ภายใต้ข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ที่ต้องดำเนินการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 70% ภายในปี 2050 ให้อยู่ที่ระดับ 9.8กิกะตันต่อปีจากระดับ 33กิกะตัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกให้ไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส

ในปี 2021 การลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างพลังงานจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการลงทุน จากมาตรการภาครัฐที่เพิ่มการลงทุนในกลุ่มพลังงานยุคใหม่ เพื่อให้สามารถเป็นไปตามเป้าหมายของ Paris Accord โดยคาดว่าจะมีเงินไหลเข้าลงทุนถึง 90ล้านล้านเหรียญฯ ในช่วงระยะเวลา 30 ปีข้างหน้านี้ ในบริษัทที่จัดการเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม

จากแนวโน้มดังกล่าว บลจ.วี จึงเปิดเสนอขาย IPO กองทุนเปิด วี นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี (WE-TENERGY) ระหว่างวันที่ 18-24 ก.พ. 2564 ลงทุนผ่านกองทุน BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION (กองทุนหลัก) มีนโยบายลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างการใช้พลังงานแนวใหม่ทั่วโลก รวมถึงอุปกรณ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพต่อการใช้พลังงาน (Energy Transition) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของ EU Taxonomy และ Sustainable Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาติ

ทั้งนี้กองทุนจะเน้นลงทุนใน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่

  1. Decarbonising กลุ่มการผลิตพลังงานที่ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น พลังงานทดแทนน้ำมันและถ่านหิน ไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์รวมไปถึงการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและแบตเตอรี่พลังงานต่างๆ
  2. Digitalising คือ กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานมากขึ้น, การใช้วัสดุอุปกรณ์ทดแทนและประหยัดพลังงาน  รวมถึงใช้วัสดุในอาคารเพื่อประหยัดพลังงาน และ
  3. Decentralising คือ การใช้ยานพาหนะขนส่งทางเลือก ที่ประหยัดพลังงาน

โดยกองทุนหลักมีความแข็งแกร่งในด้านการคัดเลือก บริษัทที่ลงทุนด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเชิงลึกในโครงสร้างของธุรกิจพลังงานควบคู่ไปกับด้านการใส่ใจสิ่งแวดล้อม , สังคม และหลักธรรมาภิบาล(Environmental, Social and Governance : ESG) ของหุ้นที่ลงทุนและติดตามราคาและความเสี่ยงเพื่อประเมินโอกาส และปรับสัดส่วนการลงทุนที่รวดเร็ว (Dynamic Management) ทำให้กองทุนมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น สำหรับตัวอย่างบริษัทที่กองทุนลงทุน เช่น

  1. บริษัท Sunnova Energy International (NOVA US) ผู้ให้บริการชั้นนำ เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar rooftop system) เพื่อเก็บพลังงานสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ที่มีลูกค้าทั่วสหรัฐอเมริกา  มีมูลค่าการตลาดอยู่ที่ 2.5 พันล้านเหรียญฯณ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2020 ที่ผ่านมา
  2.  บริษัทLG Chem, KRX (Chemical company) บริษัท เคมีภัณฑ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 10 ของโลกจากเกาหลี เป็นซัพพลายเออร์ด้านปิโตรเคมีตั้งแต่การกลั่นขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงการผลิตวัสดุโพลีเมอร์ชนิดพิเศษ และยังพัฒนาวัสดุขั้นสูงใหม่ๆ  เช่นพลาสติกชีวภาพที่ได้รับการยอมรับในเรื่องการย่อยสลายทางชีวภาพรายแรกของโลก

        3. บริษัท Aptiv, APTV NYSE (Auto parts company) ผู้พัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยในการขับขี่อัตโนมัติ , ระบบการเชื่อมต่อสัญญาณและพลังงานกับยานพาหนะ  นอกจากนี้ยังมีการพัฒนารถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลีใต้

ด้วยกลยุทธ์และการคัดเลือกบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโต  ทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก  BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION สร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่โด่ดเด่น โดย ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2020ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือนที่อยู่ที่  15.41%  ย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ 57.15%ย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่  114.36% ย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่   167.30%  และผลตอบแทนน้อยหลัง 5 ปีอยู่ที่  171.62% ต่อปี *เทียบกับดีชนีมาตรฐาน MSCI AC World (EUR) NR  อยู่ที่ 2.30%, 9.91%, 13.83%, 6.56%  และ 31.33% ตามลำดับ

“ด้วยการพัฒนานวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านอุปกรณ์ แบตเตอรี่ พลังงานสะอาด เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่โครงสร้างพลังงานยุคใหม่ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ทำให้การเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานทั่วโลก จึงเป็นเมกะเทรนด์ ที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงในช่วง 30 ปีข้างหน้า และมีบริษัททั่วโลก ที่กำลังเติบโตจากการลงทุนและพัฒนาระบบพลังงานยุคใหม่  ซึ่งสะท้อนจากผลตอบแทนที่เติบโตอย่างโดดเด่น“กองทุน WE-TENERGY” จึงเป็นกองทุนยุคใหม่ของปี 2021 ที่เพิ่มโอกาสการลงทุน เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะยาว จากการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”นายอิศรา กล่าว

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *