.

[5%]เงินฝาก UOB Define+บัตรเดบิตยูโอบี ดีไฟน์ ให้ดอกเบี้ยสูง +ประกันอุบัติเหตุ!เงินฝากยูโอบี 5%ธนาคารยูโอบี เปิดตัวผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ใหม่ UOB Define ให้ดอกเบี้ยสูงสุดถึง 5% ต่อปี* ซึ่งมาพร้อมกับบัตรยูโอบี วีซ่า เดบิต ดีไฟน์ หรือเรียกได้สั้นๆว่าบัตรเดบิต ยูโอบี ดีไฟน์ ซึ่งเป็นบัตร ATM หรือบัตรเดบิตที่ให้ความคุ้มครองชีวิต โดยให้ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุดถึง 30,000 บาท/ครั้ง

เงินฝาก : เงินฝากยูโอบี ดีไฟน์ “UOB Define”

ประเภทบัญชี : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

ระยะเวลารับฝาก : วันนี้เป็นต้นไป
+รับดอกเบี้ยพิเศษสูงสุด 5% ต่อปี (9 พ.ค. – 31 ส.ค. 57) และ 2% ต่อปี (1 ก.ย. 57 – 4 ม.ค. 58)
+สำหรับจำนวนเงินฝากที่กำหนด

สาขา/ธนาคาร ที่รับฝาก : ธนาคารยูโอบี ทุกสาขา ทั่วประเทศ

สำหรับ : ลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา เท่านั้น อายุตั้งแต่ 15 ปี – 90 ปี

เงื่อนไขเปิดบัญชี เพื่อรับดอกเบี้ยพิเศษ : เปิดบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี ดีไฟน์ พร้อมสมัครทำบัตรเดบิต ยูโอบี ดีไฟน์ ค่าธรรมเนียมบัตรแบบรายปี 1,599บาท ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

อัตราดอกเบี้ย : เงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี ดีไฟน์ ให้ดอกเบี้ยปกติ เริ่มต้นที่ 0.45% ต่อปี – 1.50% ต่อปี
พิเศษ! รับดอกเบี้ยโบนัสเป็น 5.0% ต่อปี และ 2.0% ต่อปี ในช่วงเวลาระหวางวันที่ 9 พ.ค. 57 – 4 ม.ค. 58 เฉพาะเมื่อมียอดตั้งแต 50,000 – 105,000 บาท
ดอกเบี้ย UOB Define

การจ่ายดอกเบี้ย : จายดอกเบี้ยรายเดือน โดยธนาคารยูโอบี จะคํานวณดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากคงเหลือเปนรายวัน และจายดอกเบี้ยรวมให้เดือนละหนึ่งครั้ง

จุดเด่น :
+ฟรี! ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 10 ล้านบาท หรือ 10 เท่าของยอดเงินคงเหลือในบัญชี ก่อนวันประสบอุบัติเหตุ
+รับความคุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชม. ทุกที่ ทั่วโลก
+รับดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์ปกติ
+เป็นเงินฝากออมทรัพย์ที่ได้รับดอกเบี้ยเร็ว ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
+เบิกถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
+เปิดบัญชีด้วยจำนวนเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท
+ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

เงื่อนไขที่ควรทราบ :
+เปดเปนบัญชีเดี่ยวเทานั้น ไมสามารถเปดบัญชีรวมได
+ผูฝากเงินจะไดรับความคุมครองประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลตลอด 24 ชั่งโมง ทั่วโลก เมื่อมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีตั้งแต 10,000 บาทขึ้นไป กอนวันเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกาย โดยอุบัติเหตุ ทําใหเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟงเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.2) โดยผูฝากเงินจะไดรับวงเงินความคุมครองเปนจํานวน 10 เทาของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีกอนวันประสบอุบัติเหตุ ทั้งนี้สูงสุดไมเกิน 10,000,000 บาท ตอคน
+กรณีผูฝากที่อายุนอยกวา 15 ป หรือ มากกวา 70 ปขึ้นไป ณ วันที่เปดบัญชี จะไดรับคาสินไหมทดแทน 70% ของวงเงินคุมครอง
+ความคุมครองไมรวมคารักษาพยาบาล อุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต และเงื่อนไขอื่นที่ระบุไวตามกรมธรรม

แฟนๆ อนันต์มันนี่ ที่สนใจอยากฝากเงิน พร้อมรับความคุ้มครองชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ที่ให้ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง 30,000 บาท/ครั้ง โดยไม่ต้องสำรองจ่าย เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญากว่า 300 แห่งทั่วประเทศ พร้อมกันนี้ถ้าฝาก 50,000 – 105,000 บาทก็ยังจะได้รับดอกเบี้ยสูงถึง 5% ต่อปีอีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือเปิดบัญชีออมทรัพย์ ทำบัตรยูโอบี ดีไฟน์  ได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารยูโอบี ทุกสาขาทั่วประเทศ

ขอบคุณภาพและรายละเอียดจาก ธนาคารยูโอบี

   
Like & Share This :

Comments

 1. By หทัยรัตน์ ห.

  ตอบกลับ

 2. By หทัยรัตน์ ห.

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *