.

สมาคมประกันชีวิตไทย ขานรับนโยบายสร้างความเข้าใจ กรมธรรม์ประกันชีวิตผู้สูงอายุ


tlaa-insurance-policies-elderly
ตามที่สมาคมประกันชีวิตไทย ได้หารือร่วมกับ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เกี่ยวกับการสร้างความเชื่อมั่นในการเสนอขายประกันชีวิตแบบผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมานั้น

นางบุษรา อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย กล่าวว่าจากการหารือร่วมกันระหว่างบริษัทสมาชิก เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพื่อผู้สูงอายุผ่านช่องทางการจำหน่ายต่างๆ โดยในที่ประชุมได้มีข้อสรุปร่วมกัน ดังนี้

1.ตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงาน คปภ. จัดทำ “คู่มือประชาชน” เพื่อเสริมสร้างความรู้ในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบผู้สูงอายุ ให้ประชาชนมีความเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ที่จะได้รับ และกระบวนการรับบริการผ่านช่องทางต่างๆ

2.สมาคมประกันชีวิตไทย จัดตั้งคณะทำงานส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต(Insurance Literacy) เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการประกันชีวิตยิ่งขึ้น

3.ตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามและทบทวนกระบวนการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบผู้สูงอายุให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
3.1 ทบทวนข้อความในสื่อโฆษณาทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ ตลอดจนสื่อออนไลน์ต่างๆ
3.2 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการขายและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบผู้สูงอายุ เช่น เอกสารเสนอขายใบคำขอเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัย ใบสรุปสาระสำคัญ บทสนทนาการเสนอขาย (Sale Script) และบทสนทนายืนยันการทำประกันชีวิต (Confirmation Call)
4. ขอความร่วมมือบริษัทสมาชิกในการควบคุมคุณภาพในการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านช่องทางจำหน่ายต่างๆ โดยเฉพาะการคัดเลือกและฝึกอบรมตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพการขายอย่างต่อเนื่อง

นางบุษรา อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า สมาคมจะเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันชีวิต(Insurance Literacy)แก่ประชาชนผ่านสื่อต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนเกิดความชัดเจนและสามารถเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น