.

กรมสรรพากร ต่ออายุ “ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อีก 1 ปี”


กรมสรรพากร ขยายเวลาการลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ออกไปอีก 1 ปี เพื่อบรรเทาภาระภาษีให้แก่ประชาชน

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ด้วยขณะนี้พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 600) พ.ศ.2559 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 แล้ว โดยพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เป็นการขยายเวลาการใช้อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบ 7 ขั้น ต่อไปอีก 1 ปีภาษี คือในปีภาษี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นอัตราภาษีที่ใช้คำนวณสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ในวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

กรมสรรพากร ขอชี้แจงเกี่ยวกับการลดอัตราภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดาตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว เพื่อให้เป็นที่เข้าใจทั่วกัน โดยกำหนดให้ลดอัตราภาษีเงินได้ ดังนี้

● เงินได้สุทธิ ตั้งแต่ 1 – 150,000 บาท ยกเว้น
● เงินได้สุทธิ ส่วนที่เกิน 150,000 บาท แต่ไม่เกิน 300,000 บาท ภาษีฯอัตรา(ร้อยละ) 5
● เงินได้สุทธิ ส่วนที่เกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ภาษีฯอัตรา(ร้อยละ) 10
● เงินได้สุทธิ ส่วนที่เกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 750,000 บาท ภาษีฯอัตรา(ร้อยละ) 15
● เงินได้สุทธิ ส่วนที่เกิน 750,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ภาษีฯอัตรา(ร้อยละ) 20
● เงินได้สุทธิ ส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท ภาษีฯอัตรา(ร้อยละ) 25
● เงินได้สุทธิ ส่วนที่เกิน 2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 4,000,000 บาท ภาษีฯอัตรา(ร้อยละ) 30
● เงินได้สุทธิ ส่วนที่เกิน 4,000,000 บาท ภาษีฯอัตรา(ร้อยละ) 35

สำหรับเงินได้สุทธิ หลังจากการคำนวณเงินได้พึงประเมิน หักด้วยค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนแล้ว ในส่วนที่ไม่เกิน 150,000 บาทแรก ยังคงได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเดิม ทั้งนี้ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 470) พ.ศ. 2551

การขยายเวลาการลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาดังกล่าว เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้มีเงินได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ และค่าครองชีพในปัจจุบัน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ RD Call Center โทร. 1161 หรือ www.rd.go.th

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น