ข้อตกลง และเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์

1. ข้อตกลง และเงื่อนไข
ข้อตกลง และเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์มีผลกับผู้เข้าชม (“ท่าน”) เว็บไซต์ AnanMoney.com (“เว็บไซต์ หรือ เรา”) ท่านโปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์นี้อย่างละเอียดรอบคอบ เนื่องจากการเข้าชมเว็บไซต์ หมายถึงการที่ท่านยอมรับข้อตกลงเหล่านี้ ดังนั้น โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้ หรืออย่าเข้าชมเว็บไซต์นี้ หากท่านไม่ตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎและเงื่อนไขต่างๆ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นได้

2. บริการและข้อมูล
2.1 AnanMoney.com เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวม นำเสนอและเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
2.2 ท่านรับรองและรับประกันว่าข้อความที่ท่านระบุ หรือให้ข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้เว็บไซต์ เช่น การลงทะเบียน การโพสต์ข้อความ การลงประกาศ การส่งต่อข้อมูลให้กับเรา สมาชิก หรือบุคคลอื่นที่เข้าชมเว็บไซต์ หรือโดยวิธีการอื่นใดนั้นไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น และเป็นข้อมูลที่เป็นจริง
2.3 ท่านตกลงอนุญาตและยินยอมให้เราใช้ข้อมูล หรือรูปภาพที่ท่านได้ส่งให้ทางอีเมล หรือโพสต์ หรือแสดงในหรือผ่านเว็บไซต์ เพื่อวัตถุประสงค์ในเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับแก้ ตัดทอน ย่อ เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้เหมาะสมแก่วิธีการนำเสนอ หรือตามที่เห็นสมควร
2.4 เราไม่รับรองความถูกต้องของเนื้อหา ที่ได้รับจากผู้เผยแพร่ข้อมูล และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น สืบเนื่องจากการเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าว

3. การใช้งานเว็บไซต์
3.1 ท่านตกลงที่จะใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย และไม่ขัดกับศีลธรรม หรือจารีตประเพณีอันดีงามของประเทศ
3.2 ท่านตกลงที่จะไม่กระทำการใดๆ อันอาจเป็นการละเมิดสิทธิ หรือก่อให้เกิดความเสียหาย หรือความยุ่งยาก หรือความรำคาญอื่นใดแก่เรา หรือบุคคลอื่น
3.3 ท่านตกลงใช้เว็บไซต์ และข้อมูลในเว็บไซต์ด้วยความระมัดระวัง และรับรู้ว่าแม้นว่าเรามีนโยบายในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง และนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ รวมถึงร้านค้าและผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐาน แต่เราไม่ได้ให้คำรับรองและรับประกันในความถูกต้องของข้อมูล คุณภาพและความน่าเชื่อถือของข้อมูล สินค้า-บริการ ร้านค้า หรือผู้ประกอบการใดๆ รวมทั้งคำแนะนำหรือการโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อมใดๆ ไม่ว่าจะนำเสนอโดยเราหรือบุคคลใดๆ และไม่ว่าจะนำเสนอในเว็บไซต์โดยตรงหรือโดยอ้อม หรือการส่งข้อมูลโดยเว็บไซต์ หรือโดยเรา หรือโดยวิธีการอื่นใดๆ และไม่ว่าจะได้นำเสนอเป็นการทั่วไป หรือเป็นการเฉพาะเจาะจง และไม่ว่าจะได้นำเสนอโดยท่านได้ร้องขอ หรือไม่ได้ร้องขอก็ตาม
3.4 ท่านตกลงที่จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า-บริการ ร้านค้า หรือผู้ประกอบการ คำแนะนำ คำโฆษณา หรือข้อมูลอื่นใดโดยตรงกับเจ้าของสินค้า-บริการ หรือกับผู้เชี่ยวชาญทุกครั้งก่อนตัดสินใจทำธุรกรรมใดๆ
3.5 ท่านจะไม่ทำการเชื่อมโยงเว็บไซต์ หรือข้อมูลเว็บไซต์ในประการใดๆ เพื่อผลประโยชน์ในทางการค้าหรือธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือในประการใดๆ อันอาจทำให้เราได้รับความเสียหายหรืออาจถูกละเมิดสิทธิ หรือทำให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดว่าท่านได้รับการสนับสนุน หรือเป็นตัวแทน หุ้นส่วน หรือมีความสัมพันธ์ใดๆ ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นๆกับเรา นอกจากนั้นการเชื่อมโยงเว็บไซต์หรือข้อมูลที่อนุญาตให้กระทำได้นั้นจะต้องเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลโดยแสดงหน้าจอเต็มของเว็บไซต์ โดยไม่แสดงอยู่ภายในกรอบของเว็บไซต์ของท่าน
3.6 ท่านรับรู้รับทราบว่าเราทำหน้าที่เป็นเพียงสื่อในการนำเสนอข้อมูลสินค้า-บริการ สิทธิประโยชน์และโปรโมชั่น ข้อมูลบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับดีลหรือกิจกรรมใดๆ ของบุคคลต่างๆ ทั้งที่เป็นสมาชิกหรือมิใช่สมาชิก ทั้งที่เป็นหุ้นส่วนธุรกิจ หรือไม่ใช่หุ้นส่วนธุรกิจ ทั้งที่เป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรมหรือไม่ใช่ผู้ร่วมจัดกิจกรรมหรือในสถานะอื่น ทั้งในรูปของการลงประกาศหรือโฆษณา หรือโพสต์ข้อความ หรือรูปแบบอื่นๆ ดังนั้นเราไม่อาจรับรองหรือรับประกันความผิดพลาด และไม่สามารถรับประกัน หรือรับผิดในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นทุกประการ
3.7 ถึงแม้ว่าเรามีนโยบายในการจัดทำเว็บไซต์ และระบบให้มีความปลอดภัยอย่างดีที่สุด แต่เราไม่สามารถให้คำรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับความปลอดภัย หรือการทำงานของระบบในทุกเรื่อง

4. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เราตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ได้ที่ https://www.ananmoney.com/privacy-statement

5. ลิงก์ (Link)
ลิงก์บางลิงก์ในเว็บไซต์ของเรา จะทำให้ท่านสามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ไม่อยู่ในการควบคุมของเรา ทั้งนี้เราจัดลิงก์เหล่านี้ให้ท่านเพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น การมีลิงก์ไม่ได้หมายความว่าเราสนับสนุน หรือเราจะรับผิดชอบเนื้อหาสาระในเว็บไซต์ที่ถูกลิงก์แต่อย่างใด ท่านต้องรับความเสี่ยงในการเข้าไปในเว็บไซต์ดังกล่าวเอง

6. ข้อจำกัดความรับผิด
6.1 เราจะไม่รับผิดต่อความเสียหายทุกอย่างต่อบุคคลใดๆ อันเกิดจากการใช้เว็บไซต์ หรือจากข้อมูลหรือคำแนะนำของเว็บไซต์ การส่ง-รับข้อมูล การเชื่อมโยงเว็บไซต์ การทำธุรกรรม หรือการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์ หรือด้วยเหตุอื่นใด หรืออันเกี่ยวเนื่องกับการใช้สิทธิของเรา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์หรือสิทธิที่เรามีตามกฎหมาย
6.2 ท่านตกลงและยินยอมที่จะสละสิทธิในการดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญาทุกประการต่อเรา ที่เกิดจากเหตุอันเกี่ยวข้องกับ สิทธิ ข้อมูลข่าวสาร และการใช้เว็บไซต์

7.ข้อสงวนสิทธิ
7.1 เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และท่านยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว
7.2 เราขอสงวนสิทธิในการไม่อนุมัติ ยกเลิก หรือระงับการใช้งานหรือสถานะสมาชิกของท่าน ไม่ว่าจะโดยเป็นการชั่วคราวหรือเป็นการถาวร โดยไม่จำเป็นต้องมีเหตุผล และโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
7.3 เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อมูลและ / หรือรูปแบบการแสดงใดๆ ของข้อมูลท่านไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า บริการ และข้อมูลร้านค้า หรือข้อมูลอื่นตามที่เราเห็นว่าเหมาะสมและสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
7.4 เราขอสงวนสิทธิในการชี้แจงหรือทำความเข้าใจกับท่าน หรือบุคคลใดๆ เกี่ยวกับสมาชิกหรือตัวท่านตามความเหมาะสมในกรณีที่เห็นว่ามีความจำเป็น เช่น กรณีที่ท่านเห็นว่ามีการทำผิดเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์ กรณีที่มีการร้องเรียนหรือกรณีอื่นใด ทั้งนี้ไม่ว่าจะผ่านมาทางเว็บไซต์ อีเมล์ SMS หรือผ่านสื่อหรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
7.5 เราขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูลของท่าน จัดส่งข้อมูลของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ พนักงานของรัฐ หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ท่านได้กระทำการใดๆ อันเป็นการผิดข้อกำหนดเงื่อนไขของการใช้เว็บไซต์ หรือในการที่ท่านอาจกระทำผิดกฎหมาย หรือกระทำการอันเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่เห็นว่าเหมาะสม
7.6 เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกข้อเสนอของบริษัท หรือของบุคคลใดที่ได้กระทำผ่านเว็บไซต์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีความจำเป็น หรือสมควร หรือในกรณีที่เห็นว่าข้อเสนอใดๆ นั้นอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือมีข้อผิดพลาด หรืออาจก่อให้เกิดความสับสนใดๆ ทั้งนี้ไม่ว่าท่านจะได้ใช้สิทธิไปแล้วหรือไม่ก็ตาม

การใช้เว็บไซต์นี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย ข้อพิพาทใดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ จะต้องเป็นไปตามเขตอำนาจของศาลไทย และกฎหมายไทย

Like & Share This :