.

“ปี2556” ข้าราชการ สมาชิก กบข. กู้สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ย 0% 8 เดือน วงเงินสูงกับ โครงการบ้าน กรุงไทย-กบข. ครั้งที่ 3


KTB-Home-Loan-for-gpf-member-2013ธนาคารกรุงไทย “KTB” และกบข. จัดให้ข้าราชการ สมาชิก กบข. แล้วกับสินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยต่ำ 0% นาน 8 เดือน วงเงินสูง 100% ผ่อนสบายๆได้นาน 30 ปี

สินเชื่อบ้าน : โครงการบ้าน กรุงไทย-กบข. เพื่อสมาชิก ครั้งที่ 3

สถาบันการเงิน : ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ *เว้นแต่กรณีที่หน่วยงานต้นสังกัด ตกลงเป็นอย่างอื่น*

ระยะเวลา : ยื่นคำขอกู้เงินได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2556

สำหรับ : ข้าราชการ ที่เป็นสมาชิก กบข.

โปรโมชั่น : ให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 100% ดอกเบี้ย 0% 8 เดือนแรก สามารถผ่อนชำระได้นานถึง 30 ปี

วัตถุประสงค์ :
+เพื่อซื้อที่ดินพร้อมบ้านหรือทาวน์เฮ้าส์ หรือห้องชุดในอาคารชุด หรืออาคารพาณิชย์ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย
+เพื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง หรือของคู่สมรส หรือของบิดาหรือมารดาของตนเองหรือของบิดาหรือมารดาของคู่สมรส
+เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน
+เพื่อปรับปรุงต่อเติม หรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ของตนเองหรือคู่สมรส
+เพื่อไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น โดยหนี้เดิมต้องเป็นหนี้ที่เกิดจากวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองหรือครอบครัวเท่านั้น
+เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงินอื่น และกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน โดยหนี้เดิมต้องเป็นหนี้ที่เกิดจากวัตถุประสงค์เพื่อจะสร้างที่อยู่อาศัย

วงเงินให้กู้ :
+ให้กู้ได้สูงสุด 100% ของราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด หรือราคาประเมินที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (ตามแบบแปลนที่จะปลูกสร้าง) +หรือราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง หรือราคาซื้อขายจริง หรือราคาชำระหนี้เพื่อไถ่ถอนจำนองจริง โดยใช้ราคาที่ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์
+ที่อยู่อาศัยที่มีราคาตั้งแต่ 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ขึ้นไปให้กู้ได้ไม่เกิน 70% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมิน โดยใช้ราคาที่ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ : กรณีหน่วยงานลงนามบันทึกข้อตกลงกับธนาคาร เพื่อหักเงินเดือนนำส่งให้ธนาคาร
แบบที่ 1 : กรณีไม่ทำประกันชีวิตฯ
@ เดือนที่ 1-8 = 0%
@ เดือนที่ 9-12 = MLR-3.75%
@ ปีที่ 2 = MLR-1.0%
@ ตั้งแต่ปีที่ 3 จนถึงตลอดจนครบอายุสัญญา = MLR-0.75%

แบบที่ 2 : ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้ แบบ MRTA (เต็มวงเงิน) ไม่ต่ำกว่า 10 ปี หรือแบบ GLT SP (เต็มวงเงิน) ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
@ เดือนที่ 1-8 = 0%
@ เดือนที่ 9-12 = MLR-3.75%
@ ปีที่ 2 = MLR-1.25%
@ ตั้งแต่ปีที่ 3 จนถึงตลอดจนครบอายุสัญญา = MLR-0.75%
………………………………………………………………………….

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ : กรณีหน่วยงานไม่ลงนามบันทึกข้อตกลงกับธนาคาร แต่มีเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร
แบบที่ 1 :
@ เดือนที่ 1-8 = 0%
@ เดือนที่ 9-12 = MLR-2.25%
@ ปีที่ 2 = MLR-0.75%
@ ตั้งแต่ปีที่ 3 จนถึงตลอดจนครบอายุสัญญา = MLR-0.50%

แบบที่ 2 :
@ เดือนที่ 1-8 = 0%
@ เดือนที่ 9-12 = MLR-2.25%
@ ปีที่ 2 = MLR-1.0%
@ ตั้งแต่ปีที่ 3 จนถึงตลอดจนครบอายุสัญญา = MLR-0.50%
…………………………………………………………………………….
หมายเหตุ :
+ณ 16/04/56 อัตราดอกเบี้ย MLR = 7.00% ต่อปี
+ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้ แบบ MRTA คื่อ กรมธรรม์คุ้มครองสินเชื่อ แบบทุนประกัน และความคุ้มครองลดลง ตามภาระหนี้เงินกู้ (Mortgage Reducing Term Assurance: MRTA) จุดเด่นของการประกันชีวิตแบบ MRTA คือ ชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว และสามารถรวมเบี้ยในวงเงินกู้ได้
+ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้ แบบ GLT SP คื่อ กรมธรรม์คุ้มครองสินเชื่อ แบบทุนประกัน และความคุ้มครองคงที่ (Group Level Term) จุดเด่นคือ สมมติทำประกันคุ้มครอง 10 ปี ความคุ้มครองที่ 1.50 ล้านบาท ถ้าเกิดสมมติปีที่ 7 เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น แล้วยังเหลือภาระหนี้กับธนาคาร 7 แสนบาท เงินประกันนี้จะโปะหนี้ส่วนนี้ให้ทั้งหมด ส่วนที่เหลือก็ให้กับทายาท ของคุณต่อไป

ระยะเวลาการผ่อนชำระ :
+สูงสุด 30 ปี
+อายุผู้กู้ รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือจนเกษียณอายุราชการ
+กรณีหน่วยงานที่มีการเกษียณอายุราชการเกินกว่าอายุ 60 ปี ให้พิจารณาระยะเวลากู้ตามอายุที่หน่วยงานสามารถหักเงินเดือนนำส่งได้ แต่ไม่เกิน 70 ปี

หลักประกัน : จำนองที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่แล้ว และ/หรือสิ่งปลูกสร้างที่จะมีขึ้นในอนาคต หรือห้องชุดในอาคารชุด ทั้งนี้ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่เกิดจากการขอกู้ในครั้งนี้ หรือหลักทรัพย์ที่ใช้เงินกู้ตามโครงการนี้ ปรับปรุงต่อเติม หรือซ่อมแซม

การผ่อนชำระเงินกู้่ :
+หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้ต้องทำข้อตกลงกับธนาคาร และทำหน้าที่หักเงินเดือนของผู้กู้นำส่งชำระหนี้ให้ธนาคาร
+หน่วยงานต้นสังกัดจ่ายเงินได้ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อธนาคารหักเงินได้ชำระหนี้โดยวิธี Auto Debit
+กรณีชำระหนี้คืนเสร็จสิ้นก่อนกำหนดอายุสัญญา (Prepayment Fee) เฉพาะกรณีไถ่ถอนจำนองไปสถาบันการเงินอื่น (Refinance) ในช่วงเวลา 3 ปีแรกนับแต่วันทำสัญญากู้เงิน เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 3.00 ของจำนวนต้นเงินกู้ที่ชำระคืนเสร็จสิ้น

เอกสารประกอบการสมัครขอสินเชื่อ :
+หนังสือแจ้งรายชื่อของผู้กู้ที่ผ่านการคัดเลือก หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ให้กู้ได้จากหน่วยงานต้นสังกัด
+สำเนาหนังสือให้ความยินยอมในการหักเงินได้ ที่ผู้กู้ได้ทำไว้กับหน่วยงานต้นสังกัด
+ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินได้ หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงการมีรายได้ที่เชื่อถือได้ของผู้กู้
+สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชน
+สำเนาบัตรสมาชิก กบข. / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า/มรณะบัตร แล้วแต่กรณี
+สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ นส.3ก. หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า
+เอกสารอื่นๆ ตามระเบียบของธนาคาร

แฟนๆ อนันต์มันนี่ ที่เป็นข้าราชการ และเป็นสมาชิก กบข. ที่กำลังจะซื้อบ้าน สร้างบ้าน หรือตกแต่งบ้าน ฯ อย่าพลาดโครงการนี้ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือโทร 1551 นะจ๊ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ www.gpf.or.th

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น