.

ก.ล.ต. ขานรับมติ ครม. การจัดตั้ง กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ที่เน้นลงทุนใน หลักทรัพย์จดทะเบียน


ก.ล.ต. ขานรับมติคณะรัฐมนตรีการจัดตั้ง กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยจะออกประกาศที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ 16 มีนาคม 2563 และยกเว้นค่าธรรมเนียมจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนดังกล่าว ให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

Invest, SSF, Super Saving Fund, กองทุนรวมเพื่อการออม,  กองทุน, SSF ลดหย่อนภาษี

ตามที่คณะรัฐมนตรีในวันที่ 10 มีนาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบเรื่องมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจาก ไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงทางอ้อม ระยะที่ 1 โดยมีมาตรการสร้างความเชื่อมั่นในระบบตลาดทุน ให้ประชาชนทั่วไปหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนใน กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund หรือ SSF) ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 200,000 บาท โดยแยกจากวงเงินหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน SSF กรณีปกติ และไม่อยู่ภายใต้เพดานวงเงินหักลดหย่อนรวม ในกองทุนเพื่อการเกษียณทั้งหมด โดยต้องซื้อระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี ทั้งนี้ เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ก.ล.ต. จะ (1) ดำเนินการออกหลักเกณฑ์รองรับการจัดตั้งกองทุนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 มีนาคม 2563 (2) ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดตั้งและการจดทะเบียนกองทุนให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และ (3) พิจารณาอนุมัติการจัดตั้งกองทุน SSF ดังกล่าวแบบอัตโนมัติ (auto-approval)

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *