.

[พิเศษ!!]ธปท. ออกใช้ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ 2 เมษายน นี้ จำนวน 10 ล้านฉบับนายประสาร ไตรรัตนวรกุล ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) แถลงวา เนื่องในโอกาสงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 นั้น ธปท. ไดจัดพิมพธนบัตรที่ระลึกเพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกลาว เพื่อเปนการนอมรําลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจอันอเนกประการที่ทรงมีตอปวงชนชาวไทย

ธนบัตรที่ระลึกฯ นี้ จัดพิมพจํานวน 10 ลานฉบับ โดยมีขนาด สี และลักษณะดานหนาธนบัตรเชนเดียวกับธนบัตรชนิดราคา 100 บาท แบบ 16 ที่ออกใชเมื่อ 26 กุมภาพันธ 2558 ที่ผานมา

Special-100-baht-Bank-note

สําหรับภาพดานหลังธนบัตร ไดเชิญพระฉายาสาทิสลักษณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปนภาพประธาน โดยมีภาพพระราชกรณียกิจเมื่อครั้งโดยเสด็จพระราชดําเนินพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ภาพตราสัญลักษณงานเฉลิมพระเกียรติฯ ภาพดอกจําปสิรินธร และภาพดอกมวงเทพรัตน ซึ่งเปนพรรณไมในพระนามาภิไธย เปนภาพประกอบ

ธนบัตรที่ระลึกฯ นี้ มีลักษณะตอตานการปลอมแปลงเชนเดียวกับธนบัตรชนิดราคา 100 บาท แบบ 16 ดังนี้
1. ลายน้ํา ปรากฏพระบรมฉายาสาทิสลักษณ และตัวเลข “๑๐๐” ที่โปรงแสงเปนพิเศษ
2. ตัวเลขแฝง มีตัวเลข “100” ซอนไวในลายประดิษฐสีทองแดง
3. หมึกพิมพพิเศษสีเหลือบเขียว มีแถวตัวเลข “100” กับลายประดิษฐ ในแนวตั้ง
4. แถบฟอยล 3 มิติ มีตราสัญลักษณฯ และตัวเลข “100” ซึ่งจะเปลี่ยนเปน “๑๐๐” เมื่อ
เปลี่ยนมุมมอง
5. แถบสีมวงแดง ฝงในเนื้อกระดาษ และจะเปลี่ยนเปนสีเขียวเมื่อเปลี่ยนมุมมอง

เทคโนโลยีตอตานการปลอมแปลงที่จัดทําขึ้นพิเศษในโอกาสนี้คือ ลักษณะการเรืองแสงภายใตรังสีเหนือมวง เมื่อนําธนบัตรดานหลังสองกับแสงแบล็กไลทพระฉายาสาทิสลักษณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และลวดลายโดยรอบ ในสวนที่พิมพดวยสีเหลืองจะเรืองแสงเปนสีเหลืองอยางเดนชัด

ธปท. จะนําธนบัตรที่ระลึกฯ ออกใชในวันที่ 2 เมษายน 2558 โดยจายแลกในราคา 100 บาท ประชาชนที่สนใจสามารถติดตอไดที่ธนาคารพาณิชยทุกแหง ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห และธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.)

   
Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *