.

ธปท. ประกาศพิมพ์ธนบัตร 100 บาท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เพิ่มอีก 10 ล้านฉบับ


ธนาคารแหงประเทศไทย เพิ่มปริมาณธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

100-baht-Bank-note-Special

นายประสาร ไตรรัตนวรกุลผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย(ธปท.) เปดเผยวา ตามที่ ธปท. ไดจัดพิมพธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 นั้น พบวา ประชาชนมีความตองการธนบัตรที่ระลึกฯ ในปริมาณสูงกวาที่ออกใชไปแลว

เพื่อสนองความตองการของประชาชนดังกลาว ธปท. จึงจะจัดพิมพธนบัตรที่ระลึกฯ เพิ่มอีกจํานวน 10 ลานฉบับ โดยประชาชนสามารถแลกธนบัตรที่ระลึกฯสวนที่เพิ่มนี้ไดที่ธนาคารพาณิชยทุกแหง ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห และธนาคารอิสลามแหง ประเทศไทย ตั้งแตวันที่ 27 เมษายน 2558 สําหรับธนบัตรที่ระลึกฯ ที่ออกใชเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ประชาชนยังคงแลกไดตอไปจนกวาจะหมด

ทั้งนี้ธปท. จะประเมินความเพียงพอของธนบัตรที่ระลึกฯ ที่ออกเพิ่มในครั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวา ประชาชนที่ประสงคจะแสดงความจงรักภักดีโดยมีธนบัตรที่ระลึกฯ ไวในครอบครองสามารถทําไดอยางทั่วถึง

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.)

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *