AnanMoney.com (ต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์” หรือ “เรา”) เคารพและให้ความสำคัญถึงสิทธิ ข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่มีผลใช้บังคับอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เราจึงขอแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติสำหรับการรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา ดังนี้

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้อธิบายถึงวิธีการที่เราปฏิบัติในการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเราได้มาโดยผ่านทางเว็บไซต์ โมบายล์ไซต์ แอปพลิเคชัน หรือการติดต่อสื่อสารในช่องทางอิเลกทรอนิกอื่นๆ (เรียกรวมว่า “บริการต่างๆ”) ที่เชื่อมต่อกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ในกรณีที่มีข้อความใดในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ขัดแย้งกับข้อตกลง และเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ให้ใช้ข้อความในข้อตกลง และเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์ ของเราบังคับ

1.ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1.1 ข้อมูลที่ท่านให้กับเราโดยตรงและโดยความสมัครใจ อาทิ เช่น

 • ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ ชื่อ อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อบัญชีโซเชียลมีเดีย และข้อมูลการติดต่ออื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการล็อกอินและการรักษาความปลอดภัยในการเข้าใช้ระบบ ได้แก่ ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน วิธีการยืนยันตัวตน บทบาท และข้อมูลอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการ ซึ่งรวมถึง ข้อมูลประวัติการรับบริการและข้อมูลโปรไฟล์ ได้แก่ ตำแหน่งงาน และข้อมูลอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
 • ข้อมูลผู้ใช้งาน ได้แก่ คำถาม ข้อเสนอแนะ ข้อมูลย้อนกลับ และข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านส่งถึงเราเมื่อติดต่อเรา และข้อมูลอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
 • ความสนใจ และ การสื่อสารที่พึงประสงค์ ซึ่งรวมถึงภาษาที่ประสงค์จะใช้สื่อสารกัน
 • ข้อมูลด้านภูมิประชากรศาสตร์ ได้แก่ ประเทศ อายุ วันเกิด สถานภาพสมรส เพศ ลักษณะทางกายภาพ สถานภาพและตัวชี้วัดทางการเงินของครอบครัวหรือส่วนบุคคล สถานภาพทางทหาร และข้อมูลอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ การศึกษา และการจ้างงาน ความสนใจในงาน และข้อมูลอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

1.2 ข้อมูลที่เราเก็บรวมรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ อาทิ เช่น

 • ข้อมูลบราวเซอร์และอุปกรณ์ที่ใช้ ได้แก่ ชนิดและเวอร์ชั่นของบราวเซอร์ อุปกรณ์ที่ใช้ ตำแหน่งสถานที่ใช้อุปกรณ์ แอปพลิเคชัน ชนิดและเวอร์ชั่นของปลั๊กอิน ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านผู้ใช้งาน (User Agent) การตั้งค่าภาษาและเขตเวลา ข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ  ข้อมูลโฆษณาประจำตัว (Advertising Identifier)  ข้อมูลและตัวบ่งชี้คุกกี้ และข้อมูลอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
 • คอมพิวเตอร์ เครือข่ายและการเชื่อมต่อข้อมูล ซึ่งรวมถึง ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) และ อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และข้อมูลอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
 • ข้อมูลผู้ใช้งานและประวัติการเรียกดูข้อมูลบนเว็บ ได้แก่ ปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานกับเนื้อหาปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานกับโฆษณา ตัวชี้วัดการใช้งาน และข้อมูลอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 • เพื่อให้ เปิดสิทธิ์ให้ และจัดการให้ท่านเข้าถึงและใช้บริการต่างๆ
 • เพื่อดำเนินการและตอบสนองตาม คำขอ คำสั่ง การเป็นสมาชิก หรือ ธุรกรรมอื่นๆ
 • เพื่อปรับปรุงบริการต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ ข่าวสาร อีเว้นท์ และบริการอื่นๆ ให้ดีขึ้น และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และสิทธิประโยชน์ใหม่ๆ
 • เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่จัดให้เป็นการเฉพาะ และตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล เพื่อให้บริการต่างๆ ตรงกับความสนใจและสภาพทางภูมิศาสตร์ของท่าน
 • เพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอ คำถาม ความคิดเห็น และความกังวลของท่าน
 • เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลง อัปเดต ข่าวสารและประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรา บริการต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ
 • เพื่อทำการโฆษณาแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อส่งข้อความส่งเสริมการขาย ข้อความแจ้งเพื่อทราบ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการต่างๆ และตามความสนใจของท่าน
 • เพื่อส่งข้อความส่งเสริมการขายรวมถึงข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ อีเว้นท์ และบริการของเรา พันธมิตรของเรา และบุคคลที่สาม เช่น สปอนเซอร์ ให้ท่านได้ทราบ
 • เพื่อเชิญชวนท่านให้เข้าร่วมการทดสอบและการสำรวจความคิดเห็น รวมถึงการจับรางวัล การชิงโชค การแข่งขัน ตลอดจนการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
 • เพื่อวัดแนวโน้มการใช้งาน และทำการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงเพื่อทำวิจัย ตรวจสอบ ทำรายงาน และทำปฏิบัติการทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการวัดประสิทธิผลของแคมเปญส่งเสริมการขายของเรา และประเมินผลดำเนินงานทางธุรกิจ หรือ อื่นๆ ตามเงื่อนไขข้อตกลงกับลูกค้า
 • เพื่อให้เป็นไปตามภาระหน้าที่ทางกฎหมาย เพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และเพื่อบังคับใช้เงื่อนไขในข้อตกลงสัญญา

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 • พันธมิตรทางธุรกิจของเรา เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เพื่อร่วมกันเสนอ ให้ นำส่ง วิเคราะห์ บริหารจัดการ และปรับปรุง ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ รวมถึงการทำให้ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ตรงกับความต้องการส่วนบุคคล หรือ เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานอีเว้นท์ต่างๆ  เราอาจจะส่งต่อคำร้องขอบางอย่างของท่านหรือขององค์กรท่านไปยังผู้ให้บริการธุรกิจเหล่านี้
 • ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย เราอาจทำงานร่วมกับผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นบุคคลที่สามเพื่อนำเสนอบริการเครือข่ายโซเชียลให้แก่ท่านบนบริการต่างๆ ของเรา  บริการเครือข่ายโซเชียลเหล่านี้อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่าน ซึ่งรวมไปถึง กิจกรรมของท่านบนบริการต่างๆของเรา  บริการเครือข่ายโซเชียลมีเดียบุคคลที่สามเหล่านี้ อาจจะแจ้งเตือนเพื่อนของท่านทั้งบนบริการต่างๆ ของเราและบนเครือข่ายโซเชียลเอง ว่าท่านเป็นผู้ใช้งานบริการต่างๆ ของเรา หรือ เกี่ยวกับการใช้งานของท่านบนบริการต่างๆ ภายใต้กรอบของกฎหมายและเงื่อนไขข้อตกลงตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการเหล่านั้น
 • ผู้ให้ข้อมูลบุคคลที่สาม เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้ให้ข้อมูลบุคคลที่สาม เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นปฏิบัติงานในนามของเราและเพื่อช่วยเราในการเสนอ ให้ นำส่ง วิเคราะห์ บริหารจัดการ และปรับปรุง เนื้อหา รวมถึงการทำให้เนื้อหาต่างๆ ตรงกับความต้องการส่วนบุคคล และเราอาจจะส่งต่อข้อมูลคำร้องขอบางอย่างของท่านหรือขององค์กรท่านไปยังผู้ให้ข้อมูลเหล่านี้
 • ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของเราและเพื่อช่วยเราในการเสนอ ให้ นำส่ง วิเคราะห์ บริหารจัดการ และปรับปรุง เนื้อหา รวมถึงการทำให้เนื้อหาต่างๆ ตรงกับความต้องการส่วนบุคคล ยกตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการที่ให้ความช่วยเหลือเราในการปฏิบัติการ นำส่ง หรือปรับปรุงบางส่วนของผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอและปฏิบัติการของบริการต่างๆ ของเรา  ผู้ให้บริการซึ่งให้การสนับสนุนทางเทคนิคหรือสนับสนุนลูกค้าในฐานะตัวแทนของเรา  ผู้ให้บริการผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน และให้บริการตรวจสอบคุณภาพ   ผู้ให้บริการซึ่งให้บริการฟังก์ชันติดตามและรายงาน งานวิจัยจากข้อมูลด้านประชากรศาสตร์  ความสนใจ และพฤติกรรม รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ  ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเหล่านี้ยังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านหรือจากท่านเพื่อให้บริการหรือปฏิบัติตามภาระหน้าที่บนบริการต่างๆ ของเรา  และเราอาจจะส่งต่อข้อมูลคำร้องขอบางอย่างของท่านหรือขององค์กรท่านไปยังผู้ให้บริการเหล่านี้
 • ผู้โฆษณา เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้โฆษณา  ศูนย์รวมโฆษณา (Advertising Exchanges) และเอเจนซี่ทางการตลาด ซึ่งเราได้ใช้บริการทางด้านโฆษณา เพื่อนำเสนอโฆษณาบนบริการต่างๆ  และได้ช่วยเราโฆษณาแบรนด์ รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา  บริการทางด้านโฆษณาเหล่านี้อาจทำการโฆษณาแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายบนเว็บไซต์บุคคลที่สามโดยอ้างอิงกับคุกกี้ (Cookie) หรือข้อมูลอื่นๆ ที่บ่งชี้ถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับเรา และ/หรือ บริการต่างๆ ของเรา

4. นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ (Cookie)

 • คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ (Cookie) เป็นชิ้นส่วนข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกเก็บใน Text File ซึ่งจะถูกบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของท่านหรือบนอุปกรณ์อื่นๆ เมื่อบราวเซอร์ทำการโหลดเว็บไซต์  คุกกี้ถูกใช้งานเพื่อจดจำท่านรวมถึงความชอบและความสนใจของท่าน สำหรับทั้งแบบการเข้าชมเว็บไซต์ครั้งเดียว (โดยผ่านทาง Session Cookie) หรือ สำหรับการกลับเข้าชมเว็บไซต์ซ้ำ (โดยใช้ Persistent Cookie)

Session Cookie เป็น เป็นคุกกี้ชั่วคราวซึ่งจะถูกใช้ในระหว่างที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ และจะหมดอายุไปเมื่อปิดบราวเซอร์

ส่วน Persistent Cookie นั้นจะถูกใช้เพื่อจดจำความชอบของท่านบนเว็บไซต์ของเราและจะถูกเก็บอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่านแม้ว่าท่านจะปิดบราวเซอร์ไปแล้วหรือปิดแล้วเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กลับขึ้นมาใหม่ก็ตาม  คุกกี้ประเภทนี้มีไว้เพื่อทำให้ประสบการณ์ของท่านในการใช้เว็บไซต์หรือบริการต่างๆ ของเรา มีความสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ

คุกกี้อาจจะถูกสร้างโดยเว็บไซต์ที่ท่านกำลังใช้งาน (First-Party Cookie) หรือโดยบุคคลที่สาม เช่น ผู้ที่นำเสนอเนื้อหาบนเว็บไซต์ หรือ เป็นผู้ให้บริการข้อมูลเชิงวิเคราะห์ หรือให้บริการโฆษณาบนเว็บไซต์ (Third-Party Cookie)  บุคคลที่สามเหล่านี้จะระบุตัวท่านได้เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นๆ บางเว็บไซต์

 • เราใช้คุกกี้ประเภทไหนบ้าง

4.1 คุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookie)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราสามารถนำเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในขณะที่ท่านเข้าใช้งานและท่องไปบนเว็บไซต์ต่างๆ ของเรา ยกตัวอย่างเช่น คุกกี้นี้ช่วยให้เราจดจำและทราบได้ว่าท่านได้มีบัญชีอยู่แล้วและได้ล็อกอินเข้าบัญชีเพื่อใช้งานเนื้อหาต่างๆ

4.2 คุกกี้เพื่อช่วยการใช้งาน (Functional Cookie)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราสามารถจัดการเว็บไซต์และบริการต่างๆ ของเราให้เป็นไปตามค่าหรือตัวเลือกที่ท่านเคยเลือกไว้  ยกตัวอย่างเช่น ทำให้เราจดจำชื่อผู้ใช้งานของท่านและจดจำข้อมูลและค่าต่างๆ ที่ท่านได้เคยตั้งไว้แล้วโดยไม่ต้องให้ข้อมูลหรือตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ในภายหลัง

4.3 คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytical Cookie)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราและบริการบุคคลที่สามสามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้งานบนบริการต่างๆ ของเรา  คุกกี้ประเภทนี้ไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อและอีเมล  และจะถูกใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของท่านในการใช้งานเว็บไซต์และบริการต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น

4.4 คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookie)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้โฆษณาที่ถูกนำมาแสดงตรงกับความสนใจของผู้ใช้งานบริการต่างๆ  และช่วยให้เกิดความเข้าใจและให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลของโฆษณาที่แสดงอยู่บนบริการต่างๆ ของเรา  คุกกี้นี้จะเก็บข้อมูล อย่างเช่น จำนวนผู้เข้าชมที่ไม่ซ้ำ (Unique visitor)  จำนวนครั้งที่โฆษณาถูกนำมาแสดง และจำนวนคลิกดูโฆษณา  นอกจากนี้ คุกกี้นี้ยังถูกใช้เพื่อสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้งาน รวมไปถึงใช้แสดงโฆษณาที่อ้างอิงกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านได้เข้าชมหรือกระทำการใดบนเว็บไซต์และบริการของเรา (รวมถึงของผู้อื่นด้วย)  คุกกี้นี้ถูกสร้างขึ้นโดยเราและบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้และจะถูกเก็บไว้ในเครื่องของท่านจนกว่าจะถูกสั่งลบไป

4.5 คุกกี้โซเชียลมีเดีย (Social Media Cookie)

คุกกี้บุคคลที่สามจากผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย (เช่น เฟสบุ๊ก ทวิตเตอร์ เป็นต้น) ช่วยให้เราสามารถติดตามผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียโดยใช้กลไกในการติดแท็ก (Tagging Mechanism) ของเครือข่ายโซเชียลมีเดีย เมื่อผู้ใช้งานเหล่านั้นเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา ใช้บริการต่างๆ ของเรา หรือ แชร์เนื้อหาข้อมูลของเรา คุกกี้ประเภทนี้ยังถูกใช้เพื่อวัตุประสงค์ในการติดตามกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการทำการตลาดแบบย้ำ ข้อมูลที่ได้จากแท็กเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ตามเงื่อนไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราและของผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย

5. วิธีจัดการการตั้งค่าคุกกี้ในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่าน

ตามปกติการตั้งค่าจากเบราว์เซอร์ท่องอินเทอร์เน็ตจะตั้งโปรแกรมให้ยอมรับคุกกี้ แต่คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายโดยเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตามหากปิดการคุกกี้ ฟังก์ชัน คุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์อาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปรับแต่งตัวเลือกคุกกี้ของคุณในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณโปรดศึกษาลิงค์ต่อไปนี้:

สำหรับ Browser Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9;
สำหรับ Browser Safari™ : http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=en_US;
สำหรับ Browser Google Chrome™ : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en;
สำหรับ Browser Firefox™ : https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences;
สำหรับ Browser Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html.

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับเบราว์เซอร์อื่นๆ ที่ใช้กันทั่วไป http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

5. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราสงวนสิทธิ์ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ตามที่เห็นสมควร นโยบายที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขจะถูกแสดงบนหน้านี้โดยระบุวันที่ที่มีการปรับปรุงข้อมูล และจะมีผลทันทีที่นโยบายถูกนำขึ้นแสดง

6. การติดต่อ
หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ กรุณาติดต่อเราทางอีเมลที่ ananmoney@gmail.com

Like & Share This :