.

[อัพเดท]เงินฝากประจำรายเดือน 24 – 36 เดือน ปลอดภาษี ที่ไหนดี ดอกเบี้ยสูง


เงินฝากประจำรายเดือน ดอกเบี้ยสูง

ผู้ที่ยังไม่มีเงินก้อนใหญ่ และอยากเริ่มต้นเก็บออมเงินรายเดือน สร้างฐานที่มั่นทางการเงินให้กับตนเองเพื่อให้มีเงินก้อนไว้ลงทุน หรือไว้ใช้จ่ายตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ อนันต์มันนี่ ขอแนะนำเงินฝากประจำรายเดือน ปลอดภาษี 24 เดือน หรือ 36 เดือน เพื่อเป็นทางเลือกให้ทุกท่านที่จะเริ่มเก็บออม มีดังต่อไปนี้ครับ

ออมเงินรายเดือน, เงินฝากปลอดภาษี

[1] ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
★ เงินฝากปลอดภาษี LH Bank Smart Kids
● อัตราดอกเบี้ย ฝาก 24 เดือน : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน วงเงินต่ำสุด + 0.75% = 2.45% ต่อปี
*อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน วงเงินต่ำสุด ณ 11/10/2560 = 1.70% ต่อปี
● เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน

★ เงินฝากปลอดภาษีทวีค่า
● อัตราดอกเบี้ย ฝาก 36 เดือน : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน วงเงินต่ำสุด + 1.25% = 2.95% ต่อปี
*อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน วงเงินต่ำสุด ณ 11/10/2560 = 1.70% ต่อปี
● เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 16,500 บาท ต่อเดือน

*******************************

[2] ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย)
★ เงินฝากประจำปลอดภาษี
● อัตราดอกเบี้ย ฝาก 24 เดือน : 2.60% ต่อปี
● อัตราดอกเบี้ย ฝาก 36 เดือน : 2.75% ต่อปี
● เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน (24 เดือน) และสูงสุดไม่เกิน 16,500 บาท ต่อเดือน (36 เดือน)
*จำนวนเงินฝากต้องเป็นจำนวนเต็มหลัก 500 บาทเท่านั้น เช่น 1,500 บาท, 2,000 บาท เป็นต้น

*******************************

[3] ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
★ เงินฝากปลอดภาษี Tax Free
● อัตราดอกเบี้ย ฝาก 24 เดือน : 2.50% ต่อปี
● เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน

*******************************

[4] ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
★ เงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน
● อัตราดอกเบี้ย ฝาก 24 เดือน : 2.50% ต่อปี
● เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน

*******************************

[5] ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
★ เงินฝากประจำสะสมทรัพย์
● อัตราดอกเบี้ย ฝาก 24 เดือน : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำสะสมทรัพย์ + 1.00% = 2.50% ต่อปี
*อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำสะสมทรัพย์ ณ 11/10/2560 = 1.50% ต่อปี
● เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน

*******************************

[6] ธนาคาร ธนชาต
★ เงินฝากปลอดภาษี 24 เดือน
● อัตราดอกเบี้ย ฝาก 24 เดือน : 2.30% ต่อปี
● เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 300 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน
*จำนวนเงินฝากต้องเป็นจำนวนเต็มหลัก 100 บาทเท่านั้น เช่น 300 บาท, 400 บาท, 1,100 บาท เป็นต้น

*******************************

[7] ธนาคาร กสิกรไทย
★ เงินฝากทวีทรัพย์ 24 เดือน
● อัตราดอกเบี้ย ฝาก 24 เดือน : 2.25% ต่อปี
● เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน

*******************************

[8] ธนาคาร กรุงเทพ
★ เงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี
● อัตราดอกเบี้ย ฝาก 24 เดือน : 2.25% ต่อปี
● อัตราดอกเบี้ย ฝาก 36 เดือน : 2.50% ต่อปี
● เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน และมีจำนวนเงินฝากสูงสุดในบัญชี
ไม่เกิน 600,000 บาท

*******************************

[9] ธนาคาร ออมสิน
★ เงินฝากประจำรายเดือนยกเว้นภาษี
● อัตราดอกเบี้ย ฝาก 24 เดือน : 2.25% ต่อปี
● เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน

*******************************

[10] ธนาคาร ทิสโก้
★ เงินฝากปลอดภาษี
● อัตราดอกเบี้ย ฝาก 24 เดือน : 2.25% ต่อปี
● อัตราดอกเบี้ย ฝาก 36 เดือน : 2.50% ต่อปี
● เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน (ระยะเวลาฝาก 24 เดือน)
● เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 2,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 16,500 บาท ต่อเดือน (ระยะเวลาฝาก 24 เดือน)

*******************************

[11] ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
★ เงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ
● อัตราดอกเบี้ย ฝาก 24 เดือน : 2.15% ต่อปี
● เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน
*ใช้บริการหักเงินอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์ เพื่อโอนเข้าบัญชีเงินฝากเพิ่มค่าสบายใจทุกเดือน

*******************************

[12] ธนาคาร ยูโอบี
★ เงินฝากประจำ ปลอดภาษีทวีสิน / เงินฝากประจำ ปลอดภาษียูโอบีแคร์โฟร์คิดส์
● ระยะเวลา 24 เดือน : ดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี (ยอดฝาก 1,000 แต่ไม่ถึง 10,000 บาทต่อเดือน)
● ระยะเวลา 24 เดือน : ดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี (ยอดฝาก 10,000 แต่ไม่ถึง 25,000 บาทต่อเดือน)
● ระยะเวลา 24 เดือน : ดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี (ยอดฝาก 25,000 บาทต่อเดือน)
● ระยะเวลา 36 เดือน : ดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี
*เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน และมีจำนวนเงินฝากสูงสุดในบัญชี

[13] ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา
★ เงินฝากประจำปลอดภาษี / เงินฝากประจำออมเพื่อลูก
● อัตราดอกเบี้ย ฝาก 24 เดือน : 1.90% ต่อปี
● อัตราดอกเบี้ย ฝาก 36 เดือน : 2.20% ต่อปี
● เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน (24 เดือน) และสูงสุดไม่เกิน 16,000 บาท ต่อเดือน (36 เดือน)

[14] ธนาคารไทยพาณิชย์
★ เงินฝากระยะยาว สมาร์ทคิดส์ 24 เดือน
● อัตราดอกเบี้ย ฝาก 24 เดือน : 1.70% ต่อปี
● เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน
*จำนวนเงินฝากต้องเป็นจำนวนเต็มหลัก 500 บาทเท่านั้น เช่น 1,500 บาท, 2,000 บาท เป็นต้น
*ต้องเปิดบัญชีฝากประจำ สมาร์ทคิดส์ 24 เดือน ควบคู่ไปด้วย

การออมเงินในเงินฝากประจำรายเดือน ปลอดภาษี ถึงแม้จะยังไม่ใช่การออมเงินเพื่อความมั่งคั่ง แต่ก็ถือได้ว่าเป็นการเริ่มสร้างวินัย และปูพื้นฐานทางการเงินให้กับตนเอง ดังนั้นอย่าละเลย “จุดเริ่มต้น” ที่สำคัญนี้นะครับ

***ข้อมูลอัตราดอกเบี้ย ณ 11/10/2560

Like & Share This :

No Responses

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *