.

MFC เปิดกองทุน MRENEWRMF เสริมทัพลงทุนหุ้นพลังงานทั่วโลก IPO: 8 – 21 ธ.ค. 64


‘MFC’ เปิดกองทุน ‘ MRENEWRMF ’ เสริมทัพลงทุนหุ้นพลังงานทั่วโลก เพิ่มโอกาสเกษียณอย่างมีประสิทธิภาพ IPO: 8 – 21 ธ.ค. 64

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC เพิ่มโอกาสการลงทุนระยะยาวผ่านกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ออกกองทุนที่มีผลงานโดดเด่นคือกองทุนตระกูล ‘MRENEW’ หรือ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี เพื่อการเลี้ยงชีพ (MFC Renewable Energy Retirement Fund) เน้นลงทุนในหุ้นเกี่ยวข้องพลังงานสะอาดและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพทั่วโลก

ด้วยผลตอบแทนที่มั่นคงจากกองทุนหลัก ‘MRENEW’ ทำให้ผู้จัดการกองทุนเห็นโอกาสที่ดีสำหรับการต่อยอดเพิ่มโอกาสในการลงทุนที่เพิ่มขึ้น เพื่อตอบรับความต้องการของผู้ลงทุนจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ กองทุน RMF เพิ่มเติมในชื่อ ‘MRENEWRMF’ ที่ให้สิทธิประโยชน์ด้านการลดหย่อนภาษีและสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนหลังเกษียณหรือหลังอายุ 55 ปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

MFC, กองทุน MRENEWRMF, กองทุน MRENEW,  MRENEWRMF, กองทุน RMF,  RMF, กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ,

โดย MRENEWRMF ต่อยอดความสำเร็จมาจากกองทุน MFC Renewable Energy Fund (MRENEW) ที่ลงทุนใน BGF Sustainable Energy Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่ต่ำกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนหลักบริหารจัดการโดย BlackRock บริษัทจัดการชั้นนำของโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่คำนึงและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในหุ้นของธุรกิจพลังงานยั่งยืนใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมทั่วโลก ได้แก่ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Power) การขนส่งโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด (Clean Transport) และการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน (Energy Efficiency) ซึ่งนับเป็นกลุ่มธุรกิจ ESG ที่มีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน อนึ่งกองทุนหลักได้รับการจัดอันดับ Morningstar 4 ดาว และ 5 globe Morningstar sustainability rating

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ต้นทุนพลังงานสะอาดได้ลดลงอย่างมหาศาลจากการพัฒนาของเทคโนโลยี โดยต้นทุนพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และแบตเตอร์รี่ได้ลดลงกว่า 85%, 49% และ 88% ตามลำดับ ในปลายปี 2020 จากข้อมูลของ Bloomberg คาดว่าได้มีการติดตั้งพลังงานสะอาดมากกว่า 2,600 GW ซึ่งคิดเป็น 38% ของพลังงานทั่วโลก และคาดว่าจะเติบโตเป็น 55% ภายในปี 2030 และ 74% ในปี 2050 ในขณะที่ยอดขายรถยนต์ EV อยู่ที่ 2.5 ล้านคันหรือคิดเป็น 4% ของยอดขายรถยนต์ทั้งหมดในปี 2020 จากการคาดการณ์ของ Deloitte คาดว่าจะเติบโตขึ้น 29% ต่อปีไปจนถึง 2030 เป็น 31.1 ล้านคันซึ่งคาดว่าจะเป็น 32% ของยอดขายรถยนต์ทั้งหมด

อีกทั้งในช่วงปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การใช้พลังงานสะอาดที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลทั่วโลก แม้ว่าต้นทุนวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องจะปรับตัวขึ้นสูง แต่ในสหรัฐอเมริกาได้มีการติดตั้ง Solar PV เพิ่มขึ้น 45% ที่ 10.7 GW ในช่วงครึ่งปีแรก ในขณะที่จีนได้มีความแข็งแกร่งในด้าน Residential Solar ที่มีการติดตั้งเพิ่มขึ้น 105% ที่ 13.6 GW แต่การติดตั้งในรูปแบบ Non-residential ปรับตัวขึ้นเพียง 3% ที่ 15.7 GW ในด้านยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในช่วงครึ่งแรกของปี 2021 จาก สหรัฐอเมริกา ยุโรป และจีน ได้มียอดขายรวมกันกว่า 2.6 ล้านคันคิดเป็น 26% ของยอดขายรถยนต์ทั้งหมด

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจุดเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคพลังงานสะอาดที่คาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าการพัฒนาของเทคโนโลยีในอนาคตจะสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ในระยะยาวและสามารถก้าวข้ามอุปสรรคจากต้นทุนที่สูงขึ้นในระยะสั้นได้

MRENEWRMF มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนรวมสูงสุดให้กับผู้ลงทุน โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน (sustainable energy companies) ทั่วโลก อย่างน้อยร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน โดยบริษัทที่มีการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน ได้แก่ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือก (Alternative Energy) และเทคโนโลยีพลังงาน (energy technologies) ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (renewable energy technology), ผู้ผลิตพลังงานทดแทน (renewable energy developers), เชื้อเพลิงทางเลือก (alternative fuels), การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (energy efficiency), ความสามารถในการใช้พลังงานโครงสร้างพื้นฐาน (enabling energy and infrastructure) ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในบริษัทที่จัดอยู่ในประเภทดังต่อไปนี้ (ตามที่ Global Industry Classification Standard กำหนด) เช่น ถ่านหิน และวัสดุสิ้นเปลือง (coal and consumables); การสำรวจและผลิตน้ำมันก๊าซ (oil and gas exploration and production); บริษัทน้ำมันก๊าดแบบครบวงจร (integrated oil and gas)

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดเพื่อการออม (MFC Renewable Energy Retirement Fund ) หรือ MRENEWRMF จะเริ่มเปิดจำหน่าย IPO ครั้งแรกวันที่ 8 – 21 ธ.ค. 64 ไม่มีกำหนดอายุโครงการ และไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อในครั้งแรก 2,000 บาท ครั้งต่อไป 1,000 บาท ความเสี่ยงกองทุนระดับ 7

นอกจากนี้ MFC มีกองทุน RMF อื่นๆให้ผู้ลงทุนได้เลือกสรรตามความสนใจอย่างหลากหลายเช่น MGFRMF: ลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่เติบโต คุณภาพดี และมีรายได้สม่ำเสมอผ่านกองทุนหลัก Threadneedle (Lux) – Global Focus Fund หรือกองทุน M-VALUE ลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี แนวโน้มเติบโตดีและราคาหุ้นมีความน่าลงทุน

โดย บลจ.MFC เข้าใจและเปิดโอกาสให้ทุกการลงทุนเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น ทุกกองทุนสามารถซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น MFC WEALTH ได้เพียงไม่กี่ขั้นตอน ผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีลงทุนกับ บลจ.MFC ได้แค่เพียง 100 บาท แถม บลจ.MFC ยังมอบสิทธิพิเศษให้กับผู้ที่เปิดบัญชีผ่าน MFC WEALTH ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 64 จะได้รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 200 บาท

พิเศษสุดสำหรับผู้ลงทุนในกองทุน SSF หรือ RMF กับ บลจ.MFC ครบทุกๆ 50,000 บาท จะได้รับของรางวัลคือ หน่วยลงทุน MMGOVMF มูลค่า 100 บาท เพิ่มเติมอีกด้วย

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง หรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและหรือได้รับเงินคืนต่ำว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014-16 สาขาเชียงใหม่ โทร. 0-5321-8480-82 สาขาระยอง โทร. 033-100-340 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 – 25 หรือที่ www.mfcfund.com

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *