.

MFC เปิดขาย IPO กองทุน M-EDGE เปิดโอกาสเป็นผู้ชนะ สร้างมูลค่าการลงทุนจากหุ้นระดับ Top ทั่วโลก


‘MFC’ ส่งกองทุนหุ้นเด่นท้ายปี ‘ M-EDGE ’ ลงทุนใน ‘BGF Global Long-Horizon Equity’ เปิดโอกาสเป็นผู้ชนะสร้างมูลค่าการลงทุนจากหุ้นระดับ Top ทั่วโลก

จากสภาวะเศรษฐกิจโลกจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และกลับเข้าสู่เส้นทางการเติบโตระยะยาว แต่แนวโน้มเงินเฟ้อที่สูงขึ้นตามวัฎจักร จะนำไปสู่การปรับนโยบายการเงินสู่ภาวะปกติ (ผ่อนคลายน้อยลง) และตลาดมีความผันผวนสูงขึ้น การลงทุนในหุ้นที่เป็นผู้ชนะ ที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน มีคุณภาพ และเติบโตที่ยั่งยืน ในราคาที่เหมาะสม จะได้หุ้นที่มีความยืดหยุ่น ให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาด (ดัชนีหุ้นโลก) ทั้งในภาวะตลาดขาขึ้นและขาลง ‘MFC’ ในฐานะบริษัทหลักทรัพย์ผู้จัดการกองทุน จึงไม่หยุดที่จะเฟ้นหาโอกาสลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนอันคุ้มค่าและมั่นคงให้กับผู้ลงทุนจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นที่มาของการจัดตั้ง ‘กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ซัสเทนด์ คอมเพ็ททิทีฟ เอดจ์’ (MFC Sustained Competitive Edge Fund) หรือ ‘M-EDGE’

กองทุน M-EDGE, เอ็มเอฟซี ซัสเทนด์ คอมเพ็ททิทีฟ เอดจ์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC จัดตั้ง กองทุน M-EDGE โดยมีเป้าหมายการลงทุนในหุ้นที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน โดยคอนเซ็ปท์ของ E-D-G-E คือ E : Ensure sustainable value creation มีกระบวนการคัดเลือกหุ้นของบริษัทที่สามารถสร้างมูลค่า (ได้เหนือกว่าดัชนีหุ้นโลก) ตลอดวงจรชีวิตของบริษัท เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนสูง, D : Deliver alpha พอร์ตการลงทุนมีความน่าเชื่อถือสูง เน้นลงทุนในหุ้น 20-30 ตัว โดยกระจายการลงทุนไปในหลายอุตสาหกรรม เน้นการสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าตลาด, G : Growth potential เน้นลงทุนหุ้นผู้ชนะที่มีคุณภาพดี มีความได้เปรียบในการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมี Track Record ที่โดดเด่น ชนะ Benchmark ด้วยผลตอบแทนที่สูงกว่า ขณะที่ความผันผวนใกล้เคียงกัน และ E : Expertise by BlackRock กองทุนหลักบริหารโดย BlackRock โดยทีมบริหารกองทุน และทีม research ที่มีประสบการณ์ และความชำนาญในการบริหารจัดการกองทุนอย่างดีเยี่ยม

กองทุน M-EDGE เลือกลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (ประเภท Feeder Fund) คือ ‘BGF Global Long-Horizon Equity Fund’ (เป็นกองทุนหลัก) ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “D2” ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไป ซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนหลักลงทุนทั่วโลกซึ่งไม่ได้จำกัดสัดส่วนการลงทุนตามประเทศ ภูมิภาค หรือมูลค่าตามราคาตลาด โดยลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดในตราสารทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนตามความเห็นของที่ปรึกษาการลงทุน และโดยทั่วไปจะถือครองตราสารในระยะยาว ทั้งนี้ กองทุนหลักและ M-EDGE อาจป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

กองทุนหลัก ‘BGF Global Long-Horizon Equity Fund’ อยู่ภายใต้ BlackRock Global Funds ซึ่งจัดตั้งที่ประเทศลักเซมเบิร์ก บริหารจัดการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A. ใช้กลยุทธ์ที่ดีในการบริหารกองทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) โดยตัวอย่างหุ้น 10 อันดับแรกที่กองทุน BGF Global Long-Horizon Equity Fund เข้าไปลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 64) ได้แก่ Mastercard INC Class A, Microsoft Corp., AMAZON Com INC., Reckitt Benckiser Group PLC., Unitedhealth Group INC., SONY group corp., T Mobile US INC., Prudential PLC., Boston Scientific Corp และ Walt Disney

M-EDGE ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างโอกาสลงทุนในหุ้นที่เป็นผู้ชนะ จึงกระจายการลงทุนในธุรกิจที่มี business cycle ต่างกัน โดยกองทุนมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 6 และอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักเข้าไปลงทุน การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน หรือความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้มองหาการลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว ที่คาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป ต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนเพื่อแสวงหาโอกาสการลงทุนในกองทุนตราสารทุนต่างประเทศ และยอมรับความเสี่ยงได้ ซึ่งผู้ลงทุนจะมีโอกาสที่จะได้รับกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการปรับตัวของดอกเบี้ยหรือมูลค่าของตราสารที่กองทุนต่างประเทศไปลงทุน

‘กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ซัสเทนด์ คอมเพ็ททิทีฟ เอดจ์’ (MFC Sustained Competitive Edge Fund) หรือ ‘M-EDGE’ เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund: FIF) มีจำนวนเงินทุนของโครงการ 5,000,000,000 บาท จะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกระหว่างวันที่ 16 – 24 พฤศจิกายน 2564 สามารถซื้อ-ขายได้ทุกวันทำการ กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 1,000 บาท และมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ MFC จะจัดงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “โอกาสในการลงทุนผู้ชนะแห่งยุค กับกองทุน M-EDGE” โดยมีวิทยากรคุณ ดร.ชาญวุฒิ รุ่งแสงมนูญ,FRM ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กองทุนต่างประเทศ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และ BGF product specialist. ดำเนินรายการโดยคุณ ศิรัถยา อิศรภักดี ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 19.00 น.-20.00 น. ผ่านช่องทางของ MFC ได้แก่ Facebook live https://www.facebook.com/mfcfunds และ YouTube https://youtube.com/c/MFCAssetManagementPLC ผู้ที่สนใจสามารถกดติดตามหรือกดปุ่ม Get Reminder รอไว้จะได้ไม่พลาดตอนเริ่ม Live

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง หรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและหรือได้รับเงินคืนต่ำว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014-16 สาขาเชียงใหม่ โทร. 0-5321-8480-82 สาขาระยอง โทร. 033-100-340 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 – 25 หรือที่ www.mfcfund.com

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *