.

KWI เปิดตัวกองทุนใหม่ KWI SENERGY ลงทุนแบบ Smart เพื่อโลกสะอาดในอนาคต IPO 21-29 มี.ค. นี้


KWI เปิดตัวกองทุนใหม่ KWI SENERGY ลงทุนแบบ Smart เพื่อโลกสะอาดในอนาคต IPO 21-29 มี.ค. นี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด หรือ KWI เปิดเสนอขาย กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ (KWI SENERGY) เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม Smart Energy ทั่วโลก ผ่านกองทุนหลัก Robeco Capital Growth Funds – RobecoSAM Smart Energy Equities Class I USD ที่ได้รับการจัดอันดับกองทุน 5 ดาวจาก Morningstar (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565) และ EU SFDR Article 9 โดยมีชนิดหน่วยลงทุน SSF ให้เลือกลงทุนเพื่อสิทธิลดหย่อนภาษี เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) 21-29 มีนาคมนี้

KWI SENERGY, KWI SENERGY A, กองทุนหุ้น, กองทุนพลังงาน, กองทุนหลัก, Robeco Capital Growth Funds, RobecoSAM Smart Energy Equities , กองทุนหุ้นต่างประเทศ, KWI SENERGY-A, KWI SENERGY-SSF,

นายสุเมธา ลิ่วเฉลิมวงศ์ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน เผยว่า “ด้วยเป้าหมายหลักของ KWI ที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทำให้นำแนวคิดดังกล่าวมาใช้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนเพื่อให้ลูกค้าสามารถลงทุนได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ในบรรดาการลงทุนที่มีกลยุทธ์การลงทุนอย่างยั่งยืนนั้น KWI เห็นว่าการลงทุนในกลุ่ม Smart Energy มีโอกาสเติบโตอย่างมากจากวิกฤติภาวะโลกร้อน ที่ทำให้ทั่วโลกร่วมมือกันและมีการลงทุนรวมกันกว่าปีละ 4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่จะเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยใช้นวัตกรรมอัจฉริยะทางเทคโนโลยีในการสร้าง Smart Energy ประกอบกับสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครน จะส่งผลทำให้ยุโรปและอีกหลายประเทศลดการพึ่งพาพลังงานเชื้อเพลิงจากรัสเซียและหันมาเร่งการลงทุนใน Smart Energy และพลังงานทางเลือกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้การลงทุนในหุ้นกลุ่มดังกล่าวมีความน่าสนใจในเวลานี้และในอนาคต KWI จึงเปิดตัวกองทุนแรกด้วย กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ (KWI SENERGY) ที่มีนโยบายการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investment) โดยเป็นกองทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Robeco Capital Growth Funds – RobecoSAM Smart Energy Equities Class I USD (กองทุนหลัก) ซึ่งผ่านการเฟ้นหาอย่างพิถีพิถันจากหลากหลายกองทุน Clean & Smart Energy ของบริษัทจัดการลงทุนชั้นนำทั่วโลก ด้วยการพิจารณาปัจจัยสำคัญที่ครอบคลุมทุกมิติทั้งในด้านความเชี่ยวชาญของทีมผู้จัดการกองทุนในการลงทุน Smart Energy ผลการดำเนินงานกองทุนที่แข็งแกร่งและโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง กระบวนการลงทุนที่ชัดเจนและมีคุณภาพ โดยคำนึงหลักความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลที่ดี (ESG) ในทุกขั้นตอนการลงทุน เพื่อการลงทุนที่มีโอกาสเติบโตสูงอย่างยั่งยืน”

RobecoSAM Smart Energy Equities บริหารจัดการโดย Robeco Institutional Asset Management B.V. เป็นกองทุนที่จดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศลักเซมเบิร์กตามกฎเกณฑ์ของ UCITS ซึ่งได้รับการจัดอันดับ Morningstar Rating 5 ดาว และ EU’s Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) Article 9 ที่แสดงให้เห็นถึงการลงทุนอย่างยั่งยืน เน้นลงทุนในบริษัทที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กองทุนนี้จะลงทุนในหุ้นปัจจัยพื้นฐานดีและมีมูลค่าหุ้นที่น่าสนใจ 40-80 บริษัท ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากหุ้นกว่า 250 บริษัทที่เข้าเกณฑ์การลงทุนในหลากหลายธุรกิจเกี่ยวกับ Smart Energy ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งในทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชีย โดยกระจายลงทุนใน 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ การผลิตพลังงานทดแทน (Renewable Energies) การกระจายพลังงาน (Energy Distribution) การบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management) และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency) ที่จะนำไปสู่การสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อโลกสะอาดในอนาคต

นายสุเมธา กล่าวเพิ่มเติมว่า “ครั้งแรกที่กองทุน RobecoSAM Smart Energy Equities จะเสนอขายในไทย เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนในหุ้นกลุ่ม Smart Energy ทั่วโลกที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงแบบครบวงจรผ่านกองทุน KWI SENERGY โดย Robeco เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นในประเทศเนเธอร์แลนด์ตั้งแต่ปี 2472 และเป็นผู้บุกเบิกด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน ซึ่งให้ความสำคัญด้านการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพื่อคัดสรรหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพในทุกกลยุทธ์การลงทุน รวมทั้งนำเอาหลัก ESG มาใช้เป็นปัจจัยสำคัญประกอบการพิจารณาของทุกขั้นตอนการตัดสินใจลงทุน ตลอดจนยึดเป็นแนวทางปฏิบัติในการลงทุนอย่างต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน ทำให้ Robeco มีชื่อเสียงโดดเด่นด้านการลงทุนอย่างยั่งยืนแห่งหนึ่งของโลก ทั้งนี้ พิสูจน์ได้ด้วยผลการดำเนินงานของกองทุนที่ยาวนานกว่า 18 ปี ผ่านหลากหลายสถานการณ์วิกฤติและภาวะตลาดที่ผันผวน แต่สามารถสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่น“

RobecoSAM Smart Energy Equities Class I USD (กองทุนหลัก) มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี (2562-2564) เฉลี่ย 39.05% ต่อปี เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 21.70% และย้อนหลัง 5 ปี (2560-2564) เฉลี่ย 25.11% ต่อปี เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 15.03% ต่อปี

กองทุน KWI SENERGY มี 2 ชนิดหน่วยลงทุนให้เลือก ได้แก่ KWI SENERGY-A (ชนิดสะสมมูลค่า) และ KWI SENERGY-SSF (ชนิดเพื่อการออม) สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนพร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษี โดยจะเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 21-29 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บลจ. คิง ไว (เอเชีย) โทร. 02-844-0123 หรือ ติดต่อผ่านช่องทาง LINE Official Account ของบริษัทได้ที่ LINE ID @KWIAM หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง (www.kwiam.com/th/our-distributors) หรือ ดูข้อมูลได้ที่ www.kwiam.com

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของ RobecoSAM Smart Energy Equities Class I USD (กองทุนหลัก)
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน ในรูปสกุลเงิน USD (Annualised)
กองทุน/ เกณฑ์มาตรฐาน 2564 2563 2562 2561 2560 2562-2564 2560-2564
RobecoSAM Smart Energy Equities I USD 18.90% 59.95% 41.38% -16.04% 35.76% 39.05% 25.11%
เกณฑ์มาตรฐาน 21.82% 15.90% 27.67% -8.71% 22.40% 21.70% 15.03%

หมายเหตุ: การแสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualised Return)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ในรูปสกุลเงิน USD
กองทุน/ เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่ ต้นปี 3 เดือน 1 ปี 3 ปี* 5 ปี* 10 ปี* ตั้งแต่จัดตั้ง* (2548-2550)
RobecoSAM Smart Energy
Equities I USD
-11.08% -10.16% -0.17% 28.65% 21.16% 11.96% 6.68%
เกณฑ์มาตรฐาน -5.29% -3.41% 16.53% 16.57% 13.25% 11.54% 6.59%

ที่มา: Robeco Institutional Asset Management B.V. (Robeco)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565  โดยสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ https://www.robeco.com
หมายเหตุ: *การนำเสนอผลการดำเนินงานในช่วงเวลาเกินกว่า 1 ปี เป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualised Return)

KWI SENERGY, KWI SENERGY A, กองทุนหุ้น, กองทุนพลังงาน, กองทุนหลัก, Robeco Capital Growth Funds, RobecoSAM Smart Energy Equities , กองทุนหุ้นต่างประเทศ, KWI SENERGY-A, KWI SENERGY-SSF,

เกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด (บลจ. คิง ไว (เอเชีย)) เป็นหนึ่งในเครือธุรกิจบริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน) โดยเป็น 1 ใน 26 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลจากกระทรวงการคลังและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.”) ทั้งนี้ บริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2550

บลจ. คิง ไว (เอเชีย) ให้บริการด้านการลงทุนที่สามารถตอบโจทย์นักลงทุนทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนบุคคล หรือนักลงทุนสถาบัน โดยนำเสนอรูปแบบการลงทุนที่หลากหลายผ่านกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยกองทุนรวมภายใต้การจัดการประกอบไปด้วย กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) กองทุนหุ้นไทย กองทุนรวมที่ให้สิทธิลดหย่อนภาษี (LTF/RMF/SSF) กองทุนรวมตลาดเงิน และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (MF for PVD) โดยเน้นการสร้างกองทุนคุณภาพด้วยกระบวนการตัดสินใจลงทุนที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *