.

[ยอดนิยม]ทัวร์ เที่ยวพม่า ทัวร์ไหว้พระพม่า ราคา 17,900 บินดี กินหรู อยู่ 5 ดาว


KTC มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิต KTC เที่ยวพม่า เที่ยวมัณฑะเลย์, ทัวร์ไหว้พระ อินทร์แขวน หงสาวดี ย่างกุ้งฯ กับโปรแกมทัวร์ มิงกะลาบา อิ่มบุญที่พม่า “บินดี กินหรู อยู่ 5 ดาว”แพ็คเกจทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ราคาพิเศษ
สมาชิกบัตรเครดิต KTC เที่ยวพม่ากับ 6 โปรแกรมทัวร์ยอดนิยม “มิงกะลาบา อิ่มบุญที่พม่า บินดี กินหรู อยู่ 5 ดาว” เดินทางสบายโดยสายการบินบางกอกแอร์เวยส์ (Bangkok Airways)

รีบจองด่วน !! วันนี้ – 15 มี.ค. 57 เท่านั้น

ราคาแพ็คเกจทัวร์พม่า : เที่ยวพม่าราคาเริ่มเพียง 17,900 บาท/ท่าน

ทัวร์เที่ยวพม่าไปกับ บางกอกแทรเวลคลับ ซึ่งมีทั้งหมด 6 รายการทัวร์ให้แฟนๆเลือกดังนี้
1.)แพ็คเกจทัวร์ : มัณฑะเลย์ 3 วัน 2 คืน
2.)แพ็คเกจทัวร์ : มัณฑะเลย์ เนปิดอร์ 3 วัน 2 คืน
3.)แพ็คเกจทัวร์ : มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน
4.)แพ็คเกจทัวร์ : มัณฑะเลย์ อมรปุุระ มิงกุน อังวะ 4 วัน 3 คืน
5.)แพ็คเกจทัวร์ : ย่างกุ้ง อินทร์แขวน หงสาวดี 4 วัน 3 คืน
6.)แพ็คเกจทัวร์ : ย่างกุ้ง – มัณฑะเลย์ 4 วััน 3 คืน

จองและสอบถามที่ บางกอกแทรเวลคลับ โทร. 0-2255-8966

หมายเหตุ
1.ราคาดังกล่าวรวม • บัตรโดยสารเครื่องบิน Bangkok Airways ไป-กลับ • ค่าภาษีสนามบินสุวรรณภูมิ(BKK) และ พม่า เท่านั้น • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง 20 kgs • ค่าวีซ่าพม่า • ค่าที่พัก ตามรายการ พร้อมอาหาร/เครื่องดื่ม ที่ระบุไว้ในรายการ • รายการทัวร์ตามที่ระบุ,ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น,ค่ารถปรับอากาศระดับมาตรฐาน • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ • ค่าประกันระหว่างการเดินทาง (ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย) 100,000 บาท

2.ราคาดังกล่าวไม่รวม • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% • ค่ายื่นวีซ่าเร่งด่วน กรณีส่งเอกสารหลัง 10 วัน ต้องชำระค่าวีซ่าเร่งด่วน 1 วัน เพิ่มจากค่าทัวร์ 450 บาท/ท่าน (ลูกค้าสามารถยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวได้ด้วยตัวเองใช้เวลา 7 วันทำการ) • ค่าทำหนังสือเดินทางไทยและ ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ • ค่าอาหารและ เครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ • ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ • ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ • ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินและ การท่าอากาศยานฯ มีการปรับขึ้นราคา

3.KTC ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้นๆ กรณีสมาชิก KTC มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการ หรือ ต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัทตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KTC World Travel Service โทร. 0-2665-5050 แฟกซ์ 0-2665-5567 จันทร์ – อาทิตย์ 8.00 – 20.00 น.

แฟนๆ อนันต์มันนี่ สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่สนใจอยากเดินทางไปเที่ยวพม่า เที่ยวมัณฑะเลย์, ทัวร์ไหว้พระ อินทร์แขวน หงสาวดี ย่างกุ้งฯ ไปแบบไม่ต้องลำบาก อยูดี บินสบาย สามารถดูโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน แพ็คเกจทัวร์ราคาพิเศษ ได้ที่ www.ktc.co.th/ktcworld/HOME

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น