.

[สินเชื่อบ้าน 2557]ข้าราชการ กู้ซื้อบ้าน กู้ซ่อมบ้าน กู้รีไฟแนนซ์บ้าน @ ธ.กรุงไทย ดอกเบี้ยเริ่มที่ 3.00%


ข้าราชการกู้บ้าน กรุงไทย 2557ธนาคารกรุงไทย จัดแพ็คเกจสินเชื่อบ้าน สำหรับข้าราชการ บุคคลากรภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะทางการแพทย์ ด้วยข้อเสนอดอกเบี้ยต่ำพิเศษ 3.00% ต่อปี พร้อมรับสิทธิ์ผ่อนชำระแบบขั้นบันได ผ่อนสบายๆนานสูงสุด 30 ปี 

สินเชื่อ : สินเชื่อบ้านกรุงไทย KTB STEP UP

สถาบันการเงิน : ธนาคารกรุุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

ระยะเวลา : วันนี้ เป็นต้นไป

สินเชื่อบ้านกรุงไทย KTB STEP UP : ให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 100%* เป็นการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีอัตราการผ่อนชำระต่องวด ตามความสามารถในการชำระหนี้เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตของผู้กู้ โดยให้กู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมบ้าน หรือทาวน์เฮาส์ หรือห้องชุดในอาคารชุด, เพื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดิน, เพื่อปรับปรุงต่อเติม หรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของตนเอง และครอบครัว และรวมถึงเพื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมบ้าน, เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดิน จากธนาคารอื่นหรือสถาบันการเงินอื่น และกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกันอีกด้วย

คุณสมบัติเบื้องต้น ของผู้กู้ :
+ผู้กู้ต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี
+หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อสวัสดิการที่อยู่อาศัยแบบไม่ดำรงเงินฝากกับธนาคาร
+สำหรับข้าราชการ (รวมถึงลูกจ้างประจำ) รวมทั้งเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน หรือเจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ (ซึ่งเป็นหน่วยงานของราชการ หรือหน่วยงานในกำกับของราชการ) หรือพนักงานของหน่วยงานราชการที่หน่วยงานราชการมีระเบียบหรือหลักเกณฑ์หรือสัญญาจ้างทำงานจนเกษียณอายุ
+สำหรับพนักงานที่สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือวิทยาลัยของรัฐหรือพนักงานกลุ่มวิชาชีพเฉพาะทางการแพทย์ (ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนักอาชีวบำบัด) ที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือโรงพยาบาล/สถานพยาบาลของรัฐ)
+สำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ

อัตราดอกเบี้ย :
ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรุงไทยบ้านแสนสะดวก – 0.25% ต่อปี (=3.00%)
ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรุงไทยบ้านแสนสะดวก – 0.75% ต่อปี (=5.875%)
ปีต่อไป อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรุงไทยบ้านแสนสะดวก – 0.25% ต่อปี (=6.375%)
หมายเหตุ :
*อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรุงไทยบ้านแสนสะดวก ปีแรก = 3.25% ปี หลังจากนั้น MLR-0.25% ต่อปี
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของโครงการเท่ากับ 5.84%** (MLR = 6.875% ตามประกาศ ณ 3/12/2556)

วงเงินกู้สินเชื่อบ้าน : ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง เว้นแต่การจัดหาที่อยู่อาศัยที่มีราคาซื้อขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขายจริง

ระยะเวลาผ่อนบ้าน : ธนาคารกรุงไทย กำหนดระยะเวลาให้กู้ 3 รูปแบบ คือ 20 ปี หรือ 25 ปี และ 30 ปี เท่านั้น โดยให้พิจารณาจากระยะเวลาที่ผู้กู้จะได้รับเงินได้จากหน่วยงานต้นสังกัด จนถึงปีที่เกษียณและหน่วยงานต้นสังกัดหักเงินได้ดังกล่าวนำส่งธนาคาร และอายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี โดยให้ปัดเศษอายุสัญญากู้ลง

ระยะเวลาผ่อน วิธีการผ่อนชำระแบบขั้นบันได
30 ปี ปีที่ 1 ลดลงร้อยละ 20 จากอัตราการผ่อนปกติ*
ปีที่ 2 – ปีที่ 3 ลดลงร้อยละ 10 จากอัตราการผ่อนปกติ
ปีที่ 4 – ปีที่ 5 ลดลงร้อยละ 5 จากอัตราการผ่อนปกติ
ปีที่ 6 – ปีที่ 25 อัตราการผ่อนปกติ
ปีที่ 26 – ปีที่ 30 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากอัตราการผ่อนปกติหรือคำนวณใหม่ให้จ่ายคืนเงินต้นเสร็จสิ้นภายในอายุสัญญา
25 ปี ปีที่ 1 ลดลงร้อยละ 15 จากอัตราการผ่อนปกติ
ปีที่ 2 – ปีที่ 3 ลดลงร้อยละ 10 จากอัตราการผ่อนปกติ
ปีที่ 4 – ปีที่ 5 ลดลงร้อยละ 5 จากอัตราการผ่อนปกติ
ปีที่ 6 – ปีที่ 20 อัตราการผ่อนปกติ
ปีที่ 21 – ปีที่ 25 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากอัตราการผ่อนปกติหรือคำนวณใหม่ให้จ่ายคืนเงินต้นเสร็จสิ้นภายในอายุสัญญา
20 ปี ปีที่ 1 ลดลงร้อยละ 10 จากอัตราการผ่อนปกติ
ปีที่ 2 – ปีที่ 3 ลดลงร้อยละ 5 จากอัตราการผ่อนปกติ
ปีที่ 4 – ปีที่ 15 อัตราการผ่อนปกติ
ปีที่ 16 – ปีที่ 20 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากอัตราการผ่อนปกติหรือคำนวณใหม่ให้จ่ายคืนเงินต้นเสร็จสิ้นภายในอายุสัญญา

 *อัตราการผ่อนปรกติ หมายความว่า อัตราการผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน จำนวนเท่า ๆ กันตลอดอายุสัญญากู้ โดยใช้อัตราดอกเบี้ยสูงสุดของสัญญามาคำนวณ*
สินเชื่อบ้านกรุงไทย 2557แฟนๆ อนันต์มันนี่ ที่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะทางการแพทย์ สนใจและกำลังอยากซื้อบ้าน อยากขอสินเชื่อบ้านในปี 2557 นี้ สามารถยื่นคำขอกู้ได้แล้ววันนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) ธนาคารกรุงไทย โทร 1551

***สามารถสอบถามความเป็นไปได้ของการขอสินเชื่อ วงเงินสินเชื่อ ค่างวดผ่อนบ้าน กับ อนันต์มันนี่ ก่อนก็ได้นะจ๊ะ เพียงแจ้งวงเงินกู้บ้าน อายุ รายได้ ภาระผ่อนที่มี ประวัติเครดิตที่ผ่านมา อนันต์มันนี่ยินดีให้คำปรึกษาจ๊ะ***

ขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบจาก ธนาคารกรุงไทย

Like & Share This :

Comments


 1. Code
 2. By กร

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 3. By atomnik

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 4. By golf

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

   • By golf

    ตอบกลับ

    • By AnanMoney

     ตอบกลับ

     • By golf

     • By AnanMoney

     • By AnanMoney

 5. By รัน

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 6. By tom

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

   • By tom

    ตอบกลับ

    • By AnanMoney

     ตอบกลับ

 7. By ไตรภพ

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

   • By ไตรภพ

    ตอบกลับ

    • By AnanMoney

     ตอบกลับ

     • By ไตรภพ

     • By AnanMoney

 8. By แสน

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 9. By น้อง

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

   • By น้อง

    ตอบกลับ

    • By AnanMoney

     ตอบกลับ

 10. By น้ำทิพย์

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

   • By AnanMoney

    ตอบกลับ

   • By น้ำทิพย์

    ตอบกลับ

    • By AnanMoney

     ตอบกลับ

 11. By Wandee

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 12. By jajha

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

   • By jajha

    ตอบกลับ

    • By AnanMoney

     ตอบกลับ

     • By jajha

     • By AnanMoney

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *