.

KTAM ชู 5 กองทุนเด่น LTF/RMF เน้นโอกาสสร้างผลตอบแทนดีระยะยาว


LTF KTAM, RMF KTAM

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงเวลานี้ ราคาดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 10 % จากราคาดัชนีต่ำสุดปีนี้ อยู่ที่ 1,535.51 จุด ซึ่งขณะนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1,689.28 จุด ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 บลจ.กรุงไทย คาดการณ์ว่า แนวโน้มดัชนียังปรับตัวขึ้นต่อไปได้อีก ตามภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีการฟื้นตัวอย่างชัดเจนจากตัวเลขภาคการส่งออก และการท่องเที่ยวที่ขยายตัวตามเศรษฐกิจโลก ในปีหน้าเศรษฐกิจไทย ยังมีทิศทางดีขึ้นต่อเนื่องจากอุปสงค์ภายในประเทศ ทั้งการลงทุนของภาครัฐ และเอกชน ประกอบกับการกระตุ้นจากการลงทุนภาครัฐ การท่องเที่ยวที่แข็งแกร่ง และภาวะดอกเบี้ยที่ต่ำ จึงคาดว่าจะทำให้ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนเติบโตในระดับที่ดี และเป็นแรงผลักดันให้ดัชนีขึ้นต่อไปได้ โดยคาดในปีหน้าจะอยู่ที่ประมาณ 1,770 จุด

K.Chawinda KTAM

ในปีนี้ บริษัทได้คัดสรรกองทุน RMF / LTF ที่โดดเด่นของบริษัท จำนวน 5 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนเปิดกรุงไทยคอนเซอเวทีฟ 25/75 เพื่อการเลี้ยงชีพ ( KT25/75 RMF ) เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ไม่สูงมากนัก แต่ต้องการโอกาสในการรับผลตอบแทนที่มากกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ โดยกองทุนในโยบายลงทุนหุ้นในประเทศไม่เกิน 25%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ 4.47% ย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 4.80% เกณฑ์มาตรฐาน AIMC ย้อนหลัง 6 เดือน อยู่ที่ 3.69 % และ1 ปี อยู่ที่ 4.94%

กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( KT-Hidiv RMF ) เจาะกลุ่มนักลงทุนที่ต้องการลงทุนหุ้นในประเทศ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีผลการดำเนินงานที่ดี มีประวัติการจ่ายปันผลสูงและสม่ำเสมอ ซึ่งกองทุนนี้จะเน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางและใหญ่ โดยผลการดำเนินงานย้อนหลัง สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ย้อนหลัง 6 เดือน อยู่ที่ 7.11% และย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 7.89% เกณฑ์มาตรฐาน AIMC ย้อนหลัง 6 เดือน อยู่ที่ 7.59% และ1 ปี อยู่ที่ 7.94%

กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท หุ้นระยะยาว ( KTEF LTF ) เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนเหมือนกับ กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์ ( KTEF ) ที่ได้รับการจัดอันดับ Morningstar 5 ดาว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียน ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจสูง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ย้อนหลัง 6 เดือน อยู่ที่ 15.36 % ย้อนหลัง 9 เดือน อยู่ที่ 13.21 % เกณฑ์มาตรฐาน AIMC ย้อนหลัง 6 เดือน อยู่ที่ 11.48 % และ 9 เดือน อยู่ที่ 12.42 %

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว ( KTLF ) เน้นลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจสูง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีนโยบ่ยจ่ายเงินปันผล โดยผลตอบแทนย้อนหลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ย้อนหลัง 6เดือน อยู่ที่ 8.91% ย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 14.81 % เกณฑ์มาตรฐาน AIMC ย้อนหลัง 6 เดือน อยู่ที่ 14.81% และ1 ปี อยู่ที่ 18.57%

และกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( KT-WEQ RMF ) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม Templeton Global Fund ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนมีเป้าหมายการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก รวมถึงตลาดเกิดใหม่ ซึ่งกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นสามัญเป็นหลัก นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ย้อนหลัง 6 เดือน อยู่ที่ 4.98 % ย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 16.11 % เกณฑ์มาตรฐาน AIMC ย้อนหลัง 6 เดือน อยู่ที่ 6.08 % ย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 17.57 %

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน LTF / RMF และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *