.

[30 เดือน]เงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์ @ ธ.กสิกรไทย ดอกเบี้ยสูง 3% & 3.5% ต่อปี พร้อมประกันอุบัติเหตุ


กสิกรไทยรับวันแม่ออก “เงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์” ฝาก 30 เดือน รับดอกเบี้ยสูงสุด 3.50% ต่อปี พร้อมประกันอุบัติเหตุ ฝากได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่ 17 ก.ย. 2557

KBANK เงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์

ธนาคารกสิกรไทย ต้อนรับวันแม่ ออก“เงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์” สำหรับลูกค้าประเภทบุคคล อายุ 55 ปีขึ้นไป ระยะเวลาฝาก 30 เดือน รับฝากตั้งแต่ 1 แสนบาท – 3 ล้านบาทต่อราย ดอกเบี้ยสูงสุด 3.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยให้ทุกเดือนเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน พร้อมกันนี้ยังให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุเต็มอัตราสูงสุดถึง 3 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุด 10,000 บาทต่อครั้งไม่จำกัดจำนวนครั้งอีกด้วย

อัตราดอกเบี้ย : ธนาคารกสิกรไทย ให้ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 3.0% ต่อปี สูงสุดที่ 3.50% ต่อปี
# วงเงินฝาก 1 แสนบาท – 999,999 บาท ดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี
# วงเงินฝาก 1 ล้านบาท – 3 ล้านบาท ดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี
**ผู้ฝากที่มี 55 ปีขึ้นไป และมีดอกเบี้ยเงินฝากประจำทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับสิทธิ์การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ยตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร**

เงื่อนไขที่สำคัญ :
+รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต 55 ปขึ้นไป และเปดบัญชีโดยใชชื่อบัญชีเงินฝากในนามผูฝากคนเดียวเทานั้น
+ฝากไมถึง 3 เดือน ธนาคารไมจายดอกเบี้ย
+ฝากตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป แตยังไมครบกําหนด ธนาคารจายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพยประเภทลูกคาบุคคลธรรมดา ณ วันที่นําฝาก หรือวันที่ตออายุการฝาก โดยคํานวณดอกเบี้ยนับตั้งแตวันที่นําฝากหรือวันที่ตออายุการฝากจนถึงกอนวันที่ถอนเงินหรือปดบัญชี 1 วันตามระยะเวลาที่ฝากไวจริง พรอมหักภาษีณ ที่จาย
+เงื่อนไขการฝากและความคุ้มครองเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

แฟนๆ อนันต์มันนี่ ที่อายุถึงเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หรือแฟนๆ อนันต์มันนี่ ที่อายุไม่ถึงเกณฑ์แต่มีคุณพ่อ หรือคุณแม่ ที่อายุเกิน 55 ปีแล้ว มีเงินเย็นๆก้อนใหญ่ฝากได้ยาวๆ ไม่ต้องโยกบ่อย เงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์ ธ.กสิกรไทย ให้ดอกเบี้ยสูง 3.0% และ 3.5% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนเปิดบัญชีฝากได้แล้ววันนี้ – 17 กันยายน 2557 ที่ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

ขอบคุณภาพ และข้อมูลจาก ธนาคารกสิกรไทย

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *