.

บลจ.กสิกรไทย เปิดตัว กองทุนเปิดเค Climate Transition ( K-CLIMATE ) เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 1-15 ก.ย.นี้


บลจ.กสิกรไทย เปิดตัวกองทุนน้องใหม่หัวใจรักษ์โลก ‘กองทุนเปิดเค Climate Transition (K-CLIMATE)’ ชูกองทุนแรกและกองทุนเดียวของไทยที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมโลก โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Climate Change) ควบคู่กับการสร้างโอกาสการลงทุนอย่างยั่งยืนในระยะยาว เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 1-15 ก.ย.นี้

กองทุนเปิดเค Climate Transition ,  K-CLIMATE

นายนาวิน อินทรสมบัติ Chief Investment Officer (รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า อุณหภูมิของโลกในช่วง 50 ปีที่ผ่านมาได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Climate Change) ซึ่งเป็นสาเหตุของภัยพิบัติต่างๆ ทั่วโลก อาทิ คลื่นความร้อน ภัยแล้ง น้ำท่วมฉับพลัน พายุหมุน และไฟป่า เป็นต้น โดยได้สร้างความเสียหายต่อทุกภาคส่วนไม่เว้นแม้แต่ภาคเศรษฐกิจ ดังนั้น ปัญหา Climate Change จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดตั้งกองทุนที่คำนึงถึงปัญหา Climate Change กองทุนแรกและกองทุนเดียวของไทยภายใต้ชื่อ กองทุนเปิดเค Climate Transition (K-CLIMATE) เพื่อการสร้างโอกาสการลงทุนอย่างยั่งยืนผ่านธุรกิจที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมโลก โดยเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ในระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2563

นายนาวินกล่าวต่อไปว่า กองทุน K-CLIMATE มีกลยุทธ์การลงทุนผ่านกองทุนหลัก Lombard Odier Funds – Climate Transition, (USD), I Class A ซึ่งเน้นลงทุนในธุรกิจทั่วโลกที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเพิ่มระบบการจัดการมลพิษ ตลอดจนสามารถปรับตัวเพื่อรองรับต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปได้ โดยเชื่อว่าธุรกิจดังกล่าวจะสามารถสร้างผลประกอบการที่ดีและยั่งยืน ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนหลักจะทำการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานทางธุรกิจ สถานะทางการเงิน และความยั่งยืนในมิติต่างๆ (Sustainability & ESG) เพื่อคัดสรรหุ้นคุณภาพดีเพียง 40-50 ตัวเข้าสู่พอร์ต อาทิ หุ้นในกลุ่มธุรกิจผู้ผลิตพลังงานทางเลือก ธุรกิจผู้ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า และธุรกิจผู้ผลิตชิ้นส่วน Semiconductor เป็นต้น โดยมองว่าปัจจัยด้านการจัดการกับปัญหา Climate Change จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานให้กับภาคธุรกิจ ประกอบกับพฤติกรรมการใช้สินค้าและบริการของผู้บริโภคทั่วโลกในปัจจุบันได้ให้ความสำคัญ และเลือกสนับสนุนธุรกิจที่คำนึงถึงปัญหา Climate Change ส่งผลให้ธุรกิจมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างยั่งยืนในระยะยาว

นายนาวินกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ลงทุนที่เห็นความสำคัญของปัญหา Climate Change และต้องการมีส่วนช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ตลอดจนสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวจากการลงทุนตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป สามารถมาลงทุนในกองทุน K-CLIMATE โดยเริ่มต้นลงทุนเพียง 500 บาท ผ่าน App K PLUS, K-My Funds, ธนาคารกสิกรไทย หรือ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ตามช่องทางการลงทุนข้างต้น หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *