.

ก.ล.ต. แนะผู้ลงทุนใส่ใจศึกษา ข้อมูลหนังสือชี้ชวน ก่อนตัดสินใจลงทุน


ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลในแบบ filing และหนังสือชี้ชวน เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุนในหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

หนังสือชี้ชวน หุ้น IPO

นายประกิด บุณยัษฐิติ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า “ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของตราสารก่อนตัดสินใจลงทุน กรณีหุ้น IPO ผู้ลงทุนสามารถศึกษาได้จากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือสอบถามจากบริษัทหลักทรัพย์ ภายหลังจากผู้ลงทุนซื้อหุ้น IPO แล้ว ก็ควรติดตามข่าวสารเกี่ยวกับหุ้นที่ลงทุน ไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เปิดเผยผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ รายงานประจำปี หรือข่าวจากหนังสือพิมพ์ รวมถึงเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของตนเองด้วย”

สิ่งสำคัญที่ผู้ลงทุนต้องอ่านจากหนังสือชี้ชวน ได้แก่
(1) ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ความเป็นมา ภาพรวมของธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน
(2) ปัจจัยความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดบ้างที่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัทได้
(3) รายการระหว่างกัน เป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการพึ่งพิงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และจะมีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และดูแลไม่ให้มีการถ่ายเทผลประโยชน์อย่างไร
(4) คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ (MD&A) ที่จะช่วยให้รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

“หน้าที่หลักของ ก.ล.ต. ในการพิจารณาอนุญาต IPO คือการดูแลให้ผู้ระดมทุนมีโครงสร้างที่เป็นไปตามหลักซีจี มีการบริหารงานที่โปร่งใสและมีระบบควบคุมภายใน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ส่วนเรื่องความสามารถในการประกอบธุรกิจในระยะยาวถือเป็นเรื่องทางธุรกิจ ซึ่งผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเอง ศึกษาจากบทวิเคราะห์หรือสอบถามผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำแนะนำที่มีมาตรฐานได้” นายประกิด กล่าวเสริม

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *