.

[ข้อควรรู้]เงินสงเคราะห์บุตร เดือนละ 400 บาท จากประกันสังคม : สิทธิ์ และเอกสารการขอรับเงิน


เงินสงเคราะห์บุตร จากประกันสังคม เดือนละ 400 บาท ระยะเวลา 6 ปี คิดดูแล้วเงินสงเคราะห์บุตรรวมที่ได้รับตลอด 6 ปีนี้ก็ไม่น้อยเลยนะ ดังนั้นคุณแม่ และคุณพ่อ ควรศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการใช้สิทธิ์นะค่ะ

เงินสงเคราะห์บุตร 400 บาท

คุณแม่ หรือคุณพ่อ ไม่ว่าจะมือใหม่หรือมือเก๋า ที่เป็นสมาชิกประกันสังคม นอกจากจะเราสามารถเบิกค่าคลอดบุตร 13,000 บาท แบบเหมาจ่าย และเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วันจากประกันสังคมได้แล้ว เรายังมีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมอีกด้วย เดือนละ 400 บาท อย่างต่อเนื่องจนลูกของเรามีอายุครบ 6 ปี รายละเอียดมีดังนี้จ๊ะ

หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์
หลักเกณฑ์ที่จะทำให้ท่านมีสิทธิ คือ จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน สิทธิที่ท่านจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 400 บาทต่อบุตรหนึ่งคน

สำหรับบุตรชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้น บุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นและบุตรมีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์

เงื่อนไขที่ได้รับกรณีสงเคราะห์บุตร
● เงินสงเคราะห์บุตร สำหรับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 2 คน (บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้ เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น)
● ผู้ประกันตนมี สิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรสำหรับบุตรซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ เว้นแต่ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตาย ในขณะที่บุตรมีอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนต่อจนอายุ 6 ปีบริบูรณ์
● จดทะเบียนสมรสกับมารดาของบุตร
● จดทะเบียนรับรองบุตร
● ยื่นคำร้องต่อศาลให้ศาลมีคำพิพากษาว่าเป็นบุตร

การหมดสิทธิรับเงินกรณีสงเคราะห์บุตร
– เมื่อบุตรมีอายุครบ 6 ขวบปีบริบูรณ์
– บุตรเสียชีวิต
– ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น
– ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร (กรณีผู้ประกันตนหญิง เป็นผู้ใช้สิทธิ)
1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร (สปส. 2-01)
2. สูติบัตรต้นฉบับของบุตร พร้อมสำเนา 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นคำขอ
4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอมี 9 ธนาคาร ได้แก่ ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงศรีอยุธยา , ธ.กรุงเทพ, ธ.ทหารไทย, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กสิกรไทย, ธ.นาคารธนชาต, ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย และ ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย

ขั้นตอนการขอรับประโยชน์ทดแทน
1. ผู้ประกันตนต้องกรอกแบบ สปส.2-01 พร้อมลงลายมือชื่อและนำมายื่นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา หรือยื่นขอรับทางไปรษณีย์โดยมีหลักฐานครบถ้วน (กรณีผู้ประกันตนยื่นคำขอรับประโยชน์ ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรสำหรับบุตร 2 คน ในคราวเดียวกันสามารถใช้แบบคำขอฯ ชุดเดียวกันได้)
2. เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานและพิจารณาอนุมัติ
3. สำนักงานประกันสังคมมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
4. พิจารณาสั่งจ่าย จ่ายเป็นรายเดือนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทน

สถานที่ยื่นเรื่อง : ยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา ที่สะดวก (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)

นอกจากเงินสงเคราะห์บุตร รายเดือนๆละ 400 บาท ระยะเวลา 6 ปีแล้ว คุณพ่อคุณแม่ สมาชิกประกันสังคม ยังจะได้ เงินสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร อีกด้วยนะ อ่านรายละเอียดได้ที่ >> เบิกเงินค่าคลอดบุตร ประกันสังคม ได้เท่าไหร่

ขอขอบคุณรายละเอียดจาก สำนักงานประกันสังคม

Like & Share This :

No Responses

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น