AnanMoney.com
Home หน้าแรก ช่วยเหลือ ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
ยินดีต้อนรับ,บุคคลทั่วไป. กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.
ธันวาคม 09, 2016, 02:58:44 AM
ข่าว: AnanMoney.com : เราสนับสนุนให้คุณ ใช้จ่ายอย่างชาญฉลาด เก็บออมมากขึ้น และลงทุนด้วยวิธีที่เหมาะสมหน้า: [1]
ผู้เขียน หัวข้อ: NEW!! คู่มือสอบ แนวข้อสอบ 9 มาตราฐานวิชาชีพครู คุรุสภา อ.ดร.จีระ งอกศิลป์ 2556  (อ่าน 1571 ครั้ง)
ระดับ : ผู้สังเกตุการณ์
**

พลังน้ำใจ: 0
เพศ: ชาย
กระทู้: 41
คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ข้อสอบ 9 มาตราฐานวิชาชีพครู คุรุสภา อ.ดร.จีระ งอกศิลป์ ปี 2556

ดูรายละเอียดที่ : http://www.sheetram.com/products-p-172-1-228-คู่มือสอบ-ข้อสอบ-ติว-ช้อสอบวิชาชีพครู-มาตราฐานวิชาชีพครู-คุรุสภา.html

     
     

คู่มือสอบ  แนวข้อสอบ  ข้อสอบ ติว  9 มาตราฐาน วิชาชีพครู  คุรุสภา  SHEETRAM.com
ดูรายละเอียดที่ : http://www.sheetram.com/products-p-172-1-228-คู่มือสอบ-ข้อสอบ-ติว-ช้อสอบวิชาชีพครู-มาตราฐานวิชาชีพครู-คุรุสภา.html
วิชาชีพครู,มาตราฐานวิชาชีพครู,สอบวิชาชีพครู,ช้อสอบวิชาชีพครู,แนวข้อสอบวิชาชีพครู,ติววิชาชีพครู,สอบมาตราฐานวิชาชีพครู,
ข้อสอบมาตราฐานวิชาชีพครู,ติวมาตราฐานวิชาชีพครู,ข้อสอบ 9 มาตราฐาน วิชาชีพครู,ข้อสอบครูคุรุสภา,แนวข้อสอบครูคุรุสภา,
ข้อสอบวิชาชีพครู 2556,แนวข้อสอบวิชาชีพครู 2556,จีระ งอกศิลป์,อ.จีระ,วิชาชีพครู อ.จีระ


คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ข้อสอบ คอร์สติวทางไปรษณีย์  9 มาตราฐาน วิชาชีพครู คุรุสภา ปี 2556

คู่มือเตรียมทดสอบความรู้ 9 มาตราฐานวิชาชีพของคุรุสภา (อ.ดร.จีระ)
 รหัส  GR358 ราคา 500 บาท จัดทำโดย.. อ.จีระ งอกศิลป์ และ ผอ.จรัญ ชูชื่น

ประกอบด้วย
 + มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
 + มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
 + มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้
 + มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
 + มาตรฐานที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา
 + มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
 + มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
 + มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 + มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู

สารบัญ (741 หน้า)
สารบัญ
มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
  ภาษาไทยสำหรับครู
-หลักภาษาไทย -ลักษณะนาม -คำพ้องรูป/คำพ้องเสียง
-คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน และสับสน -คำราชาศัพท์และคำสุภาพ
-วลี และประโยค -ประโยคบกพร่อง
 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
-โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย (One Teblet PC Per Child : OTPC) แนวข้อสอบ
มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
-ความรู้พืนฐานเกี่ยวกับหลักสูตร -ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาการศึกษา
-แนวคิด ทฤษฏี ทางการศึกษา -ประวัติความเป็นมา ระบบการจัดการการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของไทย
-เปรียบเทียบหลักสูตร -หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
-แนวทางในการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น -หลักสูตรสถานศึกษา
-องค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
-นิยามคำศัพท์หลักสูตร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แนวข้อสอบ
มาตรฐานที่ 3 การจัดการการเรียนรู้
-ทฤษฏีการเรียนรู้ -ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการการเรียนรู้ -การออกแบบการเรียนรู้ -การจัดการการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
-รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา แนวข้อสอบ
มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
-ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว -จิตวิทยาการศึกษา -จิตวิทยาพัฒนาการ
-จิตวิทยาบุคลิกภาพ -จิตวิทยาแนะแนว -สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับจิตวิทยา  แนวข้อสอบ
มาตรฐานที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา
-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา
-พฤติกรรมทางการศึกษา -เครื่องมือวัดพฤติกรรมทางการศึกษา
-สถิติเบื้องต้นสำหรับการวัด และประเมินผล -นิยามคำศัพท์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
  แนวข้อสอบ
มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
-ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการในชั้นเรียน
-คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.616/2552 เรื่องการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
-คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.617/2552 เรื่องการจัดทำประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2)
-คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.619/2552 เรื่องการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)
-คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.619/2552 เรื่องแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนในระยะต่อเนื่องระหว่งหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
-การบริหารจัดการชั้นเรียนแบบคละชั้น แนวข้อสอบ
มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
-ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย -การวิจัยในชั้นเรียน แนวข้อสอบ
มาตรฐานที่ 8 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 571
-ความรู้เกี่ยวกับสื่อการศึกษา -ตัวอย่างสื่อการศึกษา
-นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา -ตัวอย่างนวัตกรรมทางการศึกษา
-อินเทอร์เน็ต (Internet)-จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email)
-การบริหารระบบสารสนเทศ ในสถานศึกษา -ความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาและพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย แนวข้อสอบ
มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู
-ความรู้เกี่ยวกับความเป็นครู -พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
-ข้อบังคบคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547
-ข้อบังคับคุรุสภาคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2552
-ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเรื่อง การกำหนดให้ครูเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
-ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550 แนวข้อสอบ


คู่มือสอบ  แนวข้อสอบ  ข้อสอบ ติว  9 มาตราฐาน วิชาชีพครู  คุรุสภา จากผู้ผลิตอื่นๆ
รหัสสินค้า                                        ชื่อสินค้า                                ราคา
PK392  คู่มือ+ข้อสอบ มาตราฐานวิชาชีพครู 9 มาตราฐาน (PK)                                                240 บาท
CA093  สรุป+เจาะข้อสอบ 9 มาตราฐานวิชาชีพครู (CA)                                                            250 บาท
SP359  มาตราฐาน วิชาชีพครู (9 มาตราฐาน) สรุปความรู้+ข้อสอบ (SP)                                         250 บาท
SP204  ความรู้ตาม มาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตราฐาน ใช้สอบเพื่อรับใบวิชาชีพครู (SP)                         200 บาท
CA060  สรุปและข้อสอบ ฉบับใหม่ล่าสุด มาตราฐานวิชาชีพครู ใช้สอบเพื่อรับใบวิชาชีพ (CA)                  200 บาท
SG400  คอร์สติวทางไปรษณีย์ 9 มาตราฐาน วิชาชีพครู (ครบทุกมาตราฐาน) คุรุสภา (อ.ชลสิทธิ์)          6,000 บาท
SG406  คอร์สติวทางไปรษณีย์ มาตราฐาน วิชาชีพครู คุรุสภา เลือกเรียน 8 มาตราฐาน (อ.ชลสิทธิ์)        5,500 บาท
SG573  คอร์สติวทางไปรษณีย์ มาตราฐาน วิชาชีพครู-ความเป็นครู (อ.ชลสิทธิ์)                               1,000 บาท
SG572  คอร์สติวทางไปรษณีย์ มาตราฐาน วิชาชีพครู-นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  1,000 บาท
SG571  คอร์สติวทางไปรษณีย์ มาตราฐาน วิชาชีพครู-การวิจัยทางการศึกษา (อ.ชลสิทธิ์)                   1,000 บาท
SG570  คอร์สติวทางไปรษณีย์ มาตราฐาน วิชาชีพครู-การบริหารจัดการในห้องเรียน (อ.ชลสิทธิ์)           1,000 บาท
SG405  คอร์สติวทางไปรษณีย์ มาตราฐาน วิชาชีพครู-การวัดและการประเมินผลการศึกษา (อ.ชลสิทธิ์)    1,000 บาท
SG404  คอร์สติวทางไปรษณีย์ มาตราฐาน วิชาชีพครู-จิตวิทยาสำหรับครู (อ.ชลสิทธิ์)                        1,000 บาท
SG403  คอร์สติวทางไปรษณีย์ มาตราฐาน วิชาชีพครู-การจัดการเรียนรู้ (อ.ชลสิทธิ์)                           1,000 บาท
SG402  คอร์สติวทางไปรษณีย์ มาตราฐาน วิชาชีพครู-การพัฒนาหลักสูตร (อ.ชลสิทธิ์)                        1,000 บาท
SG401  คอร์สติวทางไปรษณีย์ มาตราฐาน วิชาชีพครู-ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู (อ.ชลสิทธิ์)          1,000 บาท


ดูรายละเอียดที่ : http://www.sheetram.com/products-p-172-1-228-คู่มือสอบ-ข้อสอบ-ติว-ช้อสอบวิชาชีพครู-มาตราฐานวิชาชีพครู-คุรุสภา.html

สมัครเป็น Fanpage รับข่าวสารงานราชการและหนังสือออกใหม่ที่ : http://www.facebook.com/sheetram

สั่งซื้อได้ ที่  http://www.SheetRam.com หรือ โทร.. 02-7230950 , 02-5141422 , 085-9679080
085-9993722,085-9993740,081-2312242 Fax:0-2718-6528 (ในเวลาทำการร้าน 8.15 น. –21.15)
ข้อสอบ กพ,ข้อสอบท้อง

   
ระดับ : ผู้สังเกตุการณ์
**

พลังน้ำใจ: 0
เพศ: ชาย
กระทู้: 41
อัพเดทกระทู้ ดูรายละเอียดคู่มือสอบเพิ่มเติมที่ http://www.Sheetram.com
ข้อสอบ กพ,ข้อสอบท้อง
   
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: [1]
« หน้าที่แล้ว ต่อไป »


 Copyright (c) 2012. AnanMoney.com | Power by PopularFX | SMF 2.0.2 | Simple Machines | Installed by Installatron